Felhívás a barna Skapuláré viselésére

 

    Ha teljesíted a skapuláré társulat követelményeit, amik a következőek: életed végéig magadnál tartod a Skapuláré érmet vagy a szövetdarabot (1. ábra), törekszel a bűnök elkerülésére, illetve elmondod a napi felajánló imát, akkor Mária megvéd a pokol tűzétől, Mária a halálunkat követő első szombaton kiszabadít bennünket a tisztítótűzből.

 

1.ábra: Skapuléré szövet és az érem.

 

    Az első kegyelmi kiváltságban Mária nem a bűneink ellenére való üdvösségünket ígéri meg, hanem azt, hogyha a skapuláré viselése közben az a szerencsétlenség érne bennünket, hogy súlyos bűnbe esnénk, Mária az isteni kincsekből olyan hatékony kegyelemmel érintené meg szívünket, hogy ennek hatására üdvös módon megváltoznánk és megtérnénk. Ha csak nem állunk makacsul ellen ennek a kegyelemnek, akkor Mária ilyen módon megmenti lelkünket, úgy hogy bemehetünk az örök üdvösségbe. A skapuláré második kegyelmi kiváltsága abból áll, hogy Mária a halálunk utáni első szombaton kiszabadít a tisztítótűzből. Ez az úgynevezett szombati kiváltság XXII. János pápa egy látomásán alapszik. Sok későbbi pápa erősítette meg ezt.

 

NAPI FELAJÁNLÓ IMA

 

    Ó, Boldogságos Szeplőtelen Szűz, Kármelhegy ékessége és fénye, ki különösen kegyes szemmel tekintesz arra, aki áldott ruhádat viseli; tekints reám is kegyesen és fogadj oltalmad palástja alá. Erősíts hatalmaddal, világosítsd meg lelkem homályait bölcsességeddel s gyarapítsd bennem a hitet, reményt és szeretetet. Ékesítsd fel lelkemet kegyelmekkel és erényekkel, hogy isteni Fiadnak mindenkor kedve teljék benne. Állj mellettem életemben, vigasztalj meg halálomban édes jelenléteddel, és mutass be a Szentháromságnak mint gyermekedet és ájtatos szolgádat, hogy a mennyországban örökké dicsérhesselek és áldhassalak. Ámen.                                    

3 Üdvözlégy Mária ... és 3 Dicsőség ...

 

Ha szeretnéd Csíkszeredában felvenni a skapulárét akkor hívd kérlek a következő számot: 0746706420. A skapulárét csak kármelita szerzetes által felhatalmazott pap adhatja fel. Csíkszeredában ft. Tamás József püspök úr van megbízva ezzel a feladattal.

 

Csodás érem

 

„Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!”

 

    1830. november 27.-én Párizsban az Irgalmas Nővérek kolostorában a Szűzanya megjelent Labouré Szent Katalin nővérnek, aki akkor még csak növendék volt. Szűz Mária a földgolyón állt a kígyó fejére taposva, körülötte ez a felírat volt látható: ,,Ó BŰN NÉLKÜL FOGANTATOTT SZŰZ MÁRIA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK, KIK HOZZÁD MENEKÜLÜNK". Két kezéből sugarak áradtak a földre.

A kép megfordult. Egy M látszott, amelyből egy kereszt emelkedett a magasba. Alatta Jézus Szentséges Szíve töviskoszorúval, és a Szűz Mária tőrrel átdöfött Szeplőtelen Szíve. A képet 12 csillag keretezte. A Boldogságos Szent Szűz így szólt: ,,Csináltassatok érmet az itt megadott minta szerint. Akik ezt viselik, nagy kegyelmekben részesülnek”. Az érem viselőinek a Szűzanya sokszor csodálatos módon segített. Ezért nevezzük Csodás Éremnek. Ez az egyetlen olyan érem, amit maga Szűz Mária, Isten Anyja ajándékozott az embereknek, és amelyhez nagyon sok kegyelem kapcsolódik. Szerezzünk és viseljünk CSODÁS ÉRMET!

 

A Szent Benedek-medál

 

    Szent Benedek-medál (Szent Benedek érem, Szent Benedek keresztje) a római katolikus egyház egyik szentelménye, melyre rá vannak vésve egy ima szavainak kezdőbetűi. A legrégebbi szentelmények egyike. Számos hatást tulajdonítanak a Medálnak: gyógyulások, védelem a gonosz ellen, kegyes halál (szentségben)...  A Szent Benedek Medál nem talizmán, nem mágikus tárgy, hanem olyan eszköz, amely az Egyház hite szerint, mint szentélmény, segíti a híveket megszentelődésük útján, oltalmat nyújt a gonosz hatalmak támadása ellen. Hatása Krisztus segítségül hívásán alapszik, amit Szent Benedek közbenjárása által kérnek.

 

 

    Szent Benedek medáljának eredete régre nyúlik vissza. Bizonyos, hogy már 1000 körül népszerű volt, tisztelete különösen Brúnó bencés szerzetes (a későbbi IX. Szent Leó pápa ) felgyógyulása után terjedt el. Hivatalosan először XIV. Benedek pápa hagyta jóvá a Medált az 1741. december 23-án és az 1742 márciusában kiadott brévében, melyek szerint aki hittel hordja a Medált, búcsút nyer, ha a megszentelő kegyelem állapotában van (ez a katolikus hit szerint Isten kegyelméből, szentgyónás és áldozás, valamint a bűnöktől való távoltartás által  nyerhető el), és ha imádkozik a Szentatya szándékára (például egy Hiszekegyet, egy Miatyánkot, egy Üdvözlegyet, egy Dicsőséget stb.). A Medál mindegyik változatának viselése búcsút eredményez. A Benedek-pajzs Németországból terjedt el, az Irgalmas Nővérek rózsafüzérükön hordják. A Benedek-pajzsot a nép kísértések, pestis és kolera ellen használta, az istállóban a bajok elhárítására falra akasztották, egerek ellen elásták a szántóföldben. Oly nagy erőt tulajdonítottak neki, hogy más szentek érméire is ráverték. A Zakariás-áldással kapcsolva különösen hatásosnak tartották pestis ellen. Ez az érem nagy segítségére volt a haldoklóknak. Évszázadok alatt sokan azt tapasztalták, hogy aki bizalommal viseli a Szent Benedek érmet, az védelmet élvez az ördögi támadások ellen, és védelmet kap a betegségek, a méreg, a veszély és mindenfajta támadás ellen. E kegyelmek elnyerésére elég, ha egy megáldott Szent Benedek érmet ájtatos és tiszteletteljes lelkülettel viselnek, a házban, az ajtókon vagy az autóban felakasztanak. Nem tartoznak hozzá meghatározott imák. A Medál (Feszülettel vagy anélkül) Római Szertartás szerinti megáldását bármelyik pap megteheti, bár a hagyomány azt ajánlja, hogy a pap Benedek-rendi legyen.