Don Dolindo Ruotolo

2013.08.24 20:07

Don Dolindo Ruotolo

A medjugorjei "Glasnik mira" című újságban jelent meg. S. Andrea fordításának köszönhetjük.

 

Jézus, Te gondoskodj!

 

Ezt az imádságot Jézus sugallatára Don Dolindo Ruotolo nápolyi pap írta, aki szentség hírében halt meg.

 

            Miért nem szükséges nyugtalankodni? Adjátok át nekem minden gondotokat és akkor minden jóra fordul, meg fogtok nyugodni. Mondom nektek, minden igazi, teljes önátadás megoldja a legbonyolultabb helyzetet is. Egy probléma átadása nem haraggal, szenvedéssel, csalódottsággal teli imában való hozzám fordulást jelent, hiszen én kísérlek benneteket, és az imában békével ajándékozlak meg titeket. Az önátadás azt jelenti: boldogan becsukni lelki szemeinket és ellene mondani a szomorúságnak. Újból a kezembe helyezni magatokat, hogy én, mint az édesanyja ölében alvó kisgyermeket áthelyezzelek benneteket a másik partra.

            A ti szétszórtságotok és nehézségeiteken való merengés, zárkózottságotok és az a vágyatok, hogy ti oldjátok meg problémáitokat, melyek kínoznak, békétlenné és szomorúvá tesznek benneteket. Ez nagy kísértés számotokra. Miért nem adjátok át nekem problémáitokat és gondjaitokat?

            Mennyi mindent megteszek én akkor, ha egy lélek testi vagy lelki problémáival hozzám fordul, rám néz, és azt mondja: „Jézus, Te gondoskodj!". Csukd be a szemed és pihenj meg bennem!

            Kevés kegyelmet kaptok, ha forrón vágyakoztok valamire és megunjátok az imát, de sokkal többet akkor, ha az imádságban teljesen rám bízzátok magatokat. Fájdalmaitokban ti azért imádkoztok, hogy változtassam meg a helyzetet vagy szüntessem meg a problémát, és ezt úgy tegyem, ahogyan ti akarjátok... Hozzám fordultok, de azt akarjátok, hogy én a ti elképzeléseitekhez idomuljak. Úgy tesztek, mint a beteg, aki megpróbálja szuggerálni kezelő orvosát, hogyan gyógyítsa.

            Ne tegyetek így, hanem úgy imádkozzatok, ahogyan a Miatyánkban tanítottalak benneteket:

„Szenteltessék meg a te neved", ez azt jelenti, legyél áldott az én szükségeimben. - „Jöjjön el a te országod", - minden a te országod beteljesedéséhez vezessen bennem és a világban: „Legyen meg a te akaratod", azt jelenti: Te gondoskodj Jézus.

Én közbejárok mindenhatóságommal és megoldom a legbonyodalmasabb helyzetet is. Láthatod, hogy a rossz mennyire uralkodik, ahelyett, hogy megsemmisülne. Ne nyugtalankodj, csukd be a szemed és mondd nekem teljes bizalommal: „Legyen meg a te akaratod, Te gondoskodj Jézus". Mondom neked, én gondoskodom és közbenjárok érted, mint az orvos és csodát teszek, ha szükséges. Látod mennyire tehetetlen vagy? Ne aggódj, csukd be a szemed és mond: „Te gondoskodj!" Mondom neked, hogy én gondoskodni fogok.

Ellenkező esetben zaklatottságot, nyugtalanságot fogsz megélni, és tetteid következményei miatt fogsz aggódni. Olyan ez, mint a gyermek nyugtalansága, aki édesanyjától követeli, hogy gondoskodjon szükségleteiről, oly módon, ahogyan ezt ő szeretné és teljesítse be minden vágyát és szeszélyét.

Csukjátok be a szemeteket és engedjétek meg, hogy kegyelmem árja hordozzon titeket, csukjátok be szemeteket és engedjétek meg nekem, hogy cselekedjek, csukjátok be szemeteket, és ne gondoljatok a mostani órára, mondjatok ellen a jövőtől való aggodalmaskodás kísértésének.

Jóságomba vetett hittel és bizalommal pihenjetek meg bennem és szeretetemre fogadom, hogyha ti önátadáskor csak ezt mondjátok nekem: „Te gondoskodj!", valóban gondoskodni fogok rólatok, én foglak megkönnyíteni, felszabadítani és vezetni titeket. És ha más úton kell vezetnem benneteket, mint amit ti gondoltatok, akkor tanítalak, és karjaimban hordozlak titeket, mert nincs hatékonyabb gyógyszer az én szeretetteljes közbenjárásomnál.

De ez csak úgy lehetséges, ha ti becsukjátok szemeteket. Ti nem tudtok aludni, mindenről igazolást kerestek, mindent meg akartok vizsgálni, mindenről gondoskodni akartok és így átengeditek magatokat az emberi erőknek, vagy ami még rosszabb, emberi közbenjárásban bizakodtok. Ó, ha tudnátok, mennyire vágyom én a ti önátadásotokra, hogy meg tudjam mutatni nektek jóságomat. Ó, ha tudnátok, milyen szomorú vagyok, ha nyugtalannak látlak benneteket.

A Sátán pontosan arra törekszik, hogy zaklatottá tegyen benneteket, hogy kiragadjon titeket kezemből és emberi kezdeményezések zsákmányává tegyen.

Ezért bízzatok bennem, pihenjetek meg bennem, adjatok át mindent nekem. Én oly mértékben teszek csodát, amennyire ti átadjátok magatokat, és nem oly mértékben, amennyire önmagatokban bíztok. Akkor árasztom rátok kegyelmeim bőségét, ha ti teljes szegénységben vagytok!

Ha vannak saját forrásaitok, akkor is, ha nem tudtok róla, de keresitek azokat, természetes földön jártok, a dolgok természetes folyását követitek, melyben gyakran a Sátán rejtezik. Senki, aki vitatkozott vagy töprengett nem tett csodát, még a szentek sem. Csak, aki átadja magát Istennek, az tud isteni dolgokat tenni.

Ha azt látod, hogy bonyolulttá válnak a dolgok, mondd a lelked mélyén: „Jézus, Te gondoskodj!" Szabadulj meg a gondolataidtól... irányítsd figyelmedet másra, mert a te értelmed korlátolt és nehezen tudod felismerni a rosszat. Ezért mindig bennem bízz és szabadulj meg önmagadtól. Így tegyél minden szükségedben. Így tegyetek mindannyian és akkor szüntelenül nagy csodákat fogtok látni, szeretetemre fogadom. Gondoskodni fogok, ebben biztosak lehettek. Mindig önátadásra készen imádkozzatok, akkor nagy békességet és csodálatos gyümölcsöket fogtok tapasztalni, és akkor is, ha az áldozatvállalás kegyelmét adom elégtételül bűneitekért és szeretetetek megújulásáért, mely szenvedést hordoz.

Ez lehetetlennek tűnik számotokra? Csukd be a szemed és mondd a lelked mélyén: „Jézus, Te gondoskodj!" Ne félj, én gondoskodni fogok. És te alázatosan fogod áldani nevemet. A te imádságod nem ér annyit, mint ez a bizalomteljes önátadás; ezt jól jegyezd meg! Nincs hatékonyabb kilenced ennél:

„Ó Jézusom, átadom magam, rád hagyatkozom, Te gondoskodj!"

„Add át magad az én szívemnek...és meglátod." Azt akarom, hogy higgy az én mindenhatóságomban, nem pedig a hatékonyságomban; és engedd meg, hogy én működjek benned, és általad másokban. Keresd a velem való bensőséges kapcsolatot, enyhítsd utánad való szomjamat, hogy gazdaggá tehesselek, és úgy szerethesselek, ahogyan erre vágyom. Engedd meg, hogy hozzád jöjjek, hogy meglátogassalak, engedd meg, hogy rád árasszam mindenhatóságomat.

Ha mellettem leszel, és nem azon iparkodsz, hogy megmutasd alkalmasságodat, hited és mindenhatóságom tanúja leszel, én pedig melletted leszek, amikor beszélsz, jársz, és dolgozol, amikor imádkozol, vagy alszol, mert „pihentében is megáldja az Úr, akit szeret" (Zsolt 126). Ha mellettem maradsz, ha nem kergeted vágyaidat, és nem aggódsz érdekeid miatt, ha teljes bizalommal átengeded nekem azokat, akkor én mindent meg fogok adni neked, amire csak szükséged van, az én örök tervemben. Olyan érzésekkel ajándékozlak meg, melyekre szükséged van, együttérzést adok neked felebarátjaid iránt, és mindent megteszek azért, hogy úgy beszélj, és azt tedd, ami kedves számomra. Így tetteid szeretetemből fakadnak majd. Az én erőm fog működni általad, nem a te aktivitásod lesz előtérben, és új gyermekeimhez vezetlek téged, akik bennem fognak születni. Annyira tudok működni benned és általad, amennyire te az én igaz fiammá akarsz lenni, úgy, ahogyan Egyszülöttem, mert jól tudod „ha az én akaratomat teszed; testvérem, nővérem és anyám leszel", hogy el tudj vinni másokhoz, ezáltal új gyermekekre találhassak és meg tudjak születni sokakban. Így az igaz fiakat szolgálva, új fiakat teremtek. Mindaz, amit te meg tudsz tenni, semmi ahhoz képest, amit én azon szívek titkában teszek, akik szeretnek. „Maradjatok meg az én szeretetemben... Ha bennem megmaradtok és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok és megkapjátok" (Jn 15).

Don Dolindo Ruotolo atya

 

Evangélium, 2012. június 23. - Szombat

  Jézus a hegyi beszédben ezt  mondta tanítványainak: „Senki sem  szolgálhat
  két úrnak:  vagy  gyűlöli  az  egyiket,  a  másikat  pedig  szereti,  vagy
  ragaszkodik az egyikhez,  a másikat  pedig megveti.  Nem szolgálhattok  az
  Istennek is, a  mammonnak is. Ezért  azt mondom nektek:  ne aggódjatok  az
  életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt,  hogy
  mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál?  Nézzétek
  az ég madarait! Nem vetnek, nem  is aratnak, és magtárakba sem  gyűjtenek,
  hanem a  ti mennyei  Atyátok táplálja  őket. Nem  értek ti  sokkal  többet
  azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiketek  tudja életét egyetlen  lépésnyivel
  is megtoldani? És  a ruházat miatt  miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek  a
  mezők liliomait,  hogyan nőnek,  pedig nem  fáradoznak és  nem is  szőnek.
  Mondom nektek: Salamon még dicsősége  teljében sem öltözött úgy, mint  egy
  ezek közül!  Ha a  mezei virágot,  amely ma  virul és  holnap a  kemencébe
  kerül,  így  öltözteti  az  Isten,   akkor  titeket  nem  sokkal   inkább,
  kicsinyhitűek? Ne  aggodalmaskodjatok  hát,  hogy Mit  együnk?  vagy:  Mit
  igyunk? vagy:  Mibe  öltözzünk?! Ezeket  a  pogányok keresik.  Mert  a  ti
  mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az
  Isten országát és annak igazságát  keressétek, és ezeket mind  megkapjátok
  hozzá. Ne  aggódjatok  hát  a  holnap miatt!  A  holnap  majd  gondoskodik
  magáról! Elég a mának a maga baja.”
  Mt 6,24-34