Dicsőséges Rózsafüzér

 

 

                              1. Tized: Aki halottaiból feltámadt

 

               

 

„Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát át fogják adni a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik őt és átadják a pogányoknak. Kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik; de harmadnapra föltámad.” (Márk 10, 33 – 34)
És „Harmadnapra föltámadott a halottak közül…”

 

 

 

 

 

"Mária Magdolna kinn állt a sírnál, és sírt. Amint sírdogált behajolt a sírboltba. Két angyalt látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ahol Jézus teste feküdt. Azok megérdezték tőle: Asszony miért sírsz? Ő azt felelte nekik: Elvitték az Uramat és nem tudom hová tették." (János, 20, 11 - 13)

 

 

 

 

 

 

"Ahogy kimondta hátrafordult és látta Jézust, hogy ott áll, de nem tudta, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőle: Asszony miért sírsz? Kit keresel? Ő pedig azt gondolva, hogy a kertész az, ezt felelte neki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted és én elviszem! Ekkor Jézus megszólította őt: Mária! Erre ő megfordult és héberül így szólt: , ami azt jelenti: Mester...Mária Magdolna elment, és hírül vitte a tanítványoknak: < Láttam az Urat! >, és hogy ezeket mondta neki." (Jn. 20, 15 - 18)

 

 

 

 

 

"Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat." (Jn. 20, 19 - 20)

 

 

 

 

 

 

"Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívnak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki: Láttuk az Urat! Ő azonban így szólt: Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem teszem, és a kezemet az oldalába nem helyezem, én nem hiszem!

Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött - bár az ajtó zárva volt - , megállt középen és így szólt: Békesség nektek! Azután azt mondta Tamásnak: Tedd ide ujjadat és nézd a kezeimet; nyújtsd ki kezedet és tedd az oldalamba,és ne légy hitetlen, hanem hívő!" (Jn. 20, 24 - 27)

 

 


"Megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még élnek, egyesek pedig elszenderültek. Aztán megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak." (1 Kor. 15, 5 - 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       2. Tized: Aki a Mennybe fölment

 

"Ezután kivezette őket Betánia közelébe, felemelte a kezét, és megáldotta őket. Áldás közben eltávozott és fölvitetett a mennybe. Leborulva imádták, azután nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe," (Lk. 24, 50 - 52)

 

 

 

 

 

 

 

"S miközben nézték őt, amint az égbe ment, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Így szóltak: Galieai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok." (Ap Csel 1, 10 - 11)

 

 

 

 

 

 

"Te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik." (Lk. 3, 22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és gazdagság, a bölcsesség az erő, a tisztelet a dicsőség és az áldás!" (Jel. 5, 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

"De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te Atyám bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem." (Jn. 17, 20 - 21)

 

 

 

 

 

 

                                               3. Tized: Aki nekünk a Szentlelket elküldötte

 

"Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendő dolgokat hirdeti nektek." (Jn 16, 13)

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mikor elérkezett Pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak, ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek a Szentlélekkel és különféle nyelven kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. (ApCsel 2, 1 - 4)

 

 

 

 

 

"A zaj hallatára tömeg verődött össze, és teljesen elképedtek, mivel mindenki a tulajdon nyelvén hallotta beszélni őket...Mindnyájan álmélkodtak és csodálkozva mondták egymásnak: Vajon mi ez? Mások azonban gúnyolódva azt mondták: Tele vannak édes borral." (ApCsel 2, 6 - 13)

 

 

 

 

 

 

"Tartsatok bűnbánatot és mindegyiktek keresztelkedjék meg Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára...Számos egyéb szóval is bátorította és buzdította őket? Mentsétek meg magatokat ettől a gonosz nemzedéktől! Azok tehát megfogadták szavát és megkeresztelkedtek; körülbelül háromezer lélek csatlakozott aznap hozzájuk." (ApCsel 2, 38 - 41)

 

 

 

 

 

                                       4. Tized: Aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett

 

"Boldog aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki." (Lk 1.45)

"Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát. Íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék..." (Lk. 1, 46 - 48)

 

 

 

 

 

 

"Három dolog teszi keserűvé a halált: a ragaszkodás a földiekhez, a lelkiismeret mardosása a bűnök miatt és az üdvözülés bizonytalansága. Mária halála mentes volt ezektől a keserűségektől, számára épp három ellentétes tudat tette könnyűvé a halált.(...) Neki az isteni szeretet adta az életet és ugyanaz adta a halált." (Szent Alfonz)

 

 

 

 

 

 

"Boldog az ember, aki hallgat rám, aki ajtómnál virraszt naponta, és őrzi ajtóm félfáját, mert aki engem megtalál, életet talál, és üdvöt nyer az Úrtól." (Péld. 8, 34 - 35)

 

 

 

 

 

 

 

 

"Jöjjetek hozzám, mind, akik kívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom jobb a lépes méznél." (Sírák 24, 26 - 27)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             5. tized: Aki téged Szent Szűz megkoronázott          

 

"Ekkor az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és a fején tizenkét csillagból álló korona." (Jel. 12, 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

"Te vagy Jeruzsálem büszkesége, te vagy Izrael nagy öröme, te vagy népünk nagy dicsősége!" (Judit 15, 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

"A bizalom,amiről bizonyosságot tettél, nem vész ki soha az emberek szívéből, hanem mindörökké megemlékeznek az Isten hatalmáról." (Judit, 13, 19)

 

 

 

 

 

 

 

 

"Áldjon meg leányom, a Magasságbeli Isten, a Föld minden asszonyánál jobban. Áldott az Úr, a mi Istenünk, aki az eget és földet teremtette, ő vezérelt téged, hogy levágd ellenségeink fejét. Ezért a te dicséreted nem hal ki az emberek szívéből, akik megemlékeznek Isten hatalmáról mindörökké" (Judit, 13, 18, 19)

 

 

 

 

 

 

"Jobbodon a Királyné áll, Ofír aranyától ékesen." (Zsolt 45, 10)

Ékesebb vagy az emberek fiainál, kedvesség ömlik el ajkadon, azért áldott meg téged örökre az Isten...Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel téged Isten, a te Istened, az öröm olajával, társaid felett." (Zsolt 45, 3 - 8)