La Salette

 

1846. Író, Melánia, Szűzanya, Maximin. (Sír a Szűzanya-1) 4-16, 25, 28-29, 30.

Író: A jelenések leírását legalkalmasabbnak találtuk Melánia szavaival elmondani, aki azt végre 1878-ban, 32 évvel a jelenések után írásba foglalta. A kis füzet 1879 novemberében jelent meg, majd egy változatlan, második kiadást is megért 1904-ben, nem sokkal Melánia halála előtt. Zola püspök adta meg rá az „Imprimatur”-t.

 Melánia: Szememet állandóan a fényre irányítva tartottam, amely egyhelyben látszott állni, és mintha megnyílt volna, és egy másik, még ragyogóbb fényesség tört elő belőle. Ebben a ragyogásban egy csodálatosan gyönyörű Hölgyet láttam, aki ott ült „Paradicsomunk” tetején, arcát kezébe temetve.

A gyönyörűséges Hölgy felállt. Nyugodtan keresztbe tette karját, ránk nézett, és így szólt:

Jöjjetek, gyermekeim, ne féljetek! Azért vagyok itt, hogy nagy újságot nyilatkoztassak ki nektek.

Melánia: Ezek a puha és édes szavak arra késztettek, hogy odarepüljek hozzá. Szívemnek minden kívánsága az volt, hogy örökké hozzá tartozzam. Amikor közel értem a gyönyörű Hölgyhöz – szembe vele, kicsit jobbra –, elkezdett beszélni, és szép szeméből hulltak a könnyek.

Szűzanya: Ha népem nem akar engedelmeskedni, kénytelen leszek elengedni Fiam kezét, mely már olyan súlyos, annyira rám nehezedik, hogy nem tudom tovább fenntartani.

Egész idő alatt mindnyájatokért szenvedtem. Ha nem akarom, hogy Fiam elhagyjon titeket, állandóan imádkoznom kell értetek. Legtöbbötök igen keveset gondol erre. Hiába imádkoztok, hiába tesztek bármit, soha nem lesztek képesek meg nem történtté tenni azt a sok bajt, amin átmentem értetek. Hat napot adott nektek {Fiam} a munkára, a hetediket magának tartotta fenn, és senki sem akarja azt megadni neki. Ez az, ami oly súlyossá teszi Fiam kezét. A kocsisok nem képesek a nélkül beszélni, hogy közben ne káromolnák Fiamat.

Ez az a két dolog, ami oly súlyossá teszi Fiam kezét. Ha a termés megromlik, az mind miattatok van. Megmutattam ezt nektek tavaly a burgonyával, de ti nem sokat törődtetek vele. Éppen ellenkezőleg: mikor rossz burgonyát találtatok, átkozódtatok, és Fiam nevét káromoltátok. Ezért a burgonya továbbra is romlik, és karácsonyra semmi sem marad belőle.

Melánia: Próbáltam megérteni a "burgonya" szót (franciául: földi alma – pommes de terre), s az almára gondoltam. A gyönyörű és jóságos Hölgy olvasott gondolataimban, és így szólt:

Szűzanya: Nem értitek gyermekeim. Másképpen mondom inkább nektek.

(Magyarázat: Mária ugyanis az irodalmi francia nyelvet használta, amit a gyerekek nem értettek, mert ők a "patois" tájszóláson beszéltek. Ezentúl Mária is így folytatta.)

Úgy látszik, nem használ nektek, ha a termés megromlik. Ezt megmutattam nektek a múlt évben a burgonyával. Nem sokat törődtetek vele. Éppen ellenkezőleg, mikor rossz burgonyát találtatok, átkozódtatok, és káromoltátok Fiam nevét. Ezért tovább romlik a burgonya, és karácsonyra nem marad semmi. Ha kukoricátok van, nem szabad elvetnetek, mert az állatok kieszik mind, amit elvetettetek. Ami pedig megmarad, az elporlad, mikor ki akarjátok csépelni. Nagy éhínség következik, de még az éhínség előtt a hét év alatti kisgyerekek remegni kezdenek, és meghalnak azok karjában, akik őket tartják. Mások az éhség miatt szenvednek majd. A dió is megromlik, és a szőlő elrohad.

Melánia: A gyönyörű Hölgy, aki teljesen lekötötte figyelmemet, tovább beszélt, de én nem hallottam, mit mond. Láttam, hogy az ajka mozog, de szavakat nem hallottam. Ekkor Maximinhoz beszélt csak, és egy titkot adott tudtára.

 Író: Melánia nem számolt be Maximin titkáról, de egy másik forrásban ezt találtuk:

Szűzanya: Franciaország háromnegyed része elveszíti hitét, s az a negyede, amelyik megőrzi, lanyhán fogja gyakorolni.

A világ nem részesül a békében addig, amíg az emberek meg nem térnek.

Egy északi protestáns nemzet megtér a hithez, és e nemzet által a többiek is visszatérnek majd a katolikus Egyházba.

A következő pápa nem római lesz.

Amikor az emberek megtérnek, Isten békét ad a világnak.

Utána ezt a békét a szörnyeteg meg fogja zavarni.

A szörnyeteg a 19. század végén érkezik meg, vagy legkésőbb a huszadik század elején.

(Magyarázat: A jövendölések, amikor fenyegetéseket, vagy ígéreteket tartalmaznak, mindig feltételesek, és a bennük megjelölt évszámok is azok; tehát beteljesedésük halasztást szenvedhet, vagy teljesen el is maradhat. Azonkívül az ilyen kinyilatkoztatásokba könnyen tévedés is csúszhat bele, akár félreértés folytán, akár a helytelen fordítás következtében. Amikor biztos, hogy ilyen tévedésről van szó, elég a téves részt elvetnünk, a többi azonban emiatt még hiteles lehet. Lásd bővebben: Poulain, S. J. : The Graces of Interior Prayer. 320-348. oldal.)

Ebben az időben megszületik az Antikrisztus egy zsidó származású apácától, egy színleg szűztől, akit az őskígyó, a tisztátalanság és a rothadás mestere elcsábít. Apja egy püspök lesz. Csodákat művel, és csak a hit megrontása árán tartja fenn magát. Gyűlöli majd testvéreit, akik a gonoszság gyermekei lesznek, de nem megtestesült ördögök, mint ő maga. Hamarosan hadseregeket vezetnek, és a pokol légiói támogatják majd őket.

Föl, ti, fény gyermekei! Küzdjetek! Mert íme, a korok kora, a vég, a legvégső közel van. Az Egyház sötétségbe jut. A világ a megdöbbenés, a megzavarodottság és a fejetlenség állapotába kerül.

Hénokra és Illésre vonatkozólag: Ők hirtelen jelennek meg a Földön, eltelve Isten lelkével, amikor az Egyház sötétté válik, és a világ rettenetes kínokban fetreng. Ők megtérítik a jóakaratúakat, és megvigasztalják az elnyomott keresztényeket. A Szentlélek segítségével nagy sikereket aratnak az Antikrisztus tévtanai felett. De végül kivégzik őket.

 

Író: Most folytatjuk Melánia beszámolóját a neki adott titkokkal, amelyre szintén vonatkozik a fenti magyarázat. Melánia titkát többféle csoportosításban találjuk meg a különféle fordításokban. Lényegükben véve azonban megegyeznek egymással. Mindkét titok nem a Pápának, hanem a világnak szólt, s bizonyos idő elteltével a gyerekek közzétehették azokat. A Pápa azonban már előzőleg érdeklődött a titkok után, s azokat neki külön leírták a gyerekek. A Pápa nem hozta nyilvánosságra annak teljes szövegét, csak célzásokat tett rá.

Melánia: Aztán a Legszentebb Szűz hozzám fordult, és nekem mondott titkokat. Íme, itt a titok teljességében, ahogy Ő azt nekem mondta:

Szűzanya: Melánia, amit most neked mondok, az nem marad mindig titok. Nyilvánosságra kell hoznod 1858-ban.

A papok, Fiam szolgái, a papok gonosz életükkel, a szentmiseáldozat tiszteletlen és hitetlen bemutatásával, pénzéhségükkel, vágyukkal a tisztelet és az örömök után, a papok a tisztátalanság szemétdombjai lettek. Igen a papok élete bosszúért kiált, és a bosszú ott függ a fejük felett. Jaj a papoknak és azoknak, akik életüket felajánlották Istennek, de hűtlenségükkel és gonoszságukkal újra meg újra megfeszítik Fiamat. Az Istennek szenteltek bűnei az égre kiáltanak bosszúért, és a bosszú már itt van az ajtóban, mert nincs többé, aki könyörögjön irgalomért és megbocsátásért a nép számára. Nincsenek többé bőkezű lelkek, nincs senki, aki tiszta és szeplőtelen áldozatot mutatna be az Örökkévalónak a világ megmentéséért.

(Magyarázat: A papokra vonatkozó részt egyesek Melánia hozzáadásának tartják. Általánosításában azonban nagyon hasonlít a Róm 3, 10-12-höz; vö. Zsolt 14, 1-3.).

Isten példátlan módon sújt majd le az emberekre.

Jaj a Föld lakóinak! Isten kiárasztja rájuk haragját, és senki sem tud megmenekülni a szenvedések tengeréből.

Isten népének irányítói és vezetői elhanyagolják az imát és a bűnbánatot, és az ördög elhomályosította értelmüket. Bolygócsillagokká váltak, akiket az ősördög elsöpör farkával, hogy elpusztuljanak. Isten megengedi az őskígyónak, hogy széthúzást, egyenetlenséget okozzon minden társadalomban és minden családban. Testi és erkölcsi szenvedés vár rájuk. Isten magára hagyja az emberiséget, és egyik büntetést a másik után küldi rájuk több, mint harmincöt éven át.

Az emberi társadalom a legrettenetesebb büntetések és súlyos események előestéjét éli. Az emberiség várhatja, hogy vaspálcával kormányozzák, és ki kell innia Isten haragjának kelyhét.

Fiam helytartója, IX. Pius sose hagyja el Rómát 1859 után. Legyen állhatatos és nemes, csak a hit és a szeretet fegyverével harcoljon. Ott leszek az oldalán. Nagyon óvakodjék Napóleontól, mert az kétszínű, és nemcsak császárrá, hanem pápává is szeretné tenni magát. Isten hamarosan magára hagyja. Ő az a mester-elme, aki mindig magasabbra akar jutni, de abba a kardba esik, amellyel erőszakkal fel akarta emelni népét.

Olaszország is megbűnhődik azért a törekvéséért, hogy lerázza magáról az Urak Urának igáját. Így magára marad, hogy harcoljon egy háborúban, amelyben vér folyik majd minden oldalon. Templomokat csuknak be és szentségtelenítenek meg. Papok és szerzetesrendek tagjai menekülni kényszerülnek, de elérik őket és kegyetlen halállal halnak meg. Sokan elhagyják hitüket, és a papok és szerzetesek nagy számban szakadnak el az igaz hittől. Még püspökök is lesznek közöttük.

A Pápának óvakodnia kell a csodatevőktől, mert eljön az idő, amikor a legmeglepőbb csodák történnek a földön és a levegőben.

1864-ben Lucifer egy sereg más démonnal kiszabadul a pokolból. Lassanként mindenkiből kiölik a hitet, még azokból is, akik Istennek vannak szentelve. Annyira elvakítják őket, hogy hacsak különös kegyelmet nem kapnak, az emberek magukévá teszik a pokol angyalainak szellemét. Sok vallásos alapítvány elveszti minden hitét, és számtalan lélek elvész.

Gonosz könyvek árasztják el a világot. A sötétség szelleme terjed el mindenfelé, és lelassít minden Isten szolgálatára irányuló cselekményt. Nagy hatalmuk lesz a természet felett, és még templomok is épülnek szolgálatukra. Ez a gonosz szellem az embereket egyik helyről a másikra irányítja, még a papokat is, mert ezeket már nem vezeti az Evangélium szelleme, azaz az alázat, a szeretet, a buzgóság és az Isten dicsőségének a szelleme. Néha a halottak és az igazak visszatérnek az életbe.

(Magyarázat: Ezek a halottak a jó és becsületes emberek alakját öltik fel – a valaha élt emberekét –, hogy az embereket még jobban félrevezessék. A látszólag feltámadott halottak nem lesznek mások, mint az ördögök, akik felveszik alakjukat. Olyan evangéliumot hirdetnek majd, amely ellenkezik Jézus Krisztus igazi evangéliumával, tagadják a Mennyország valóságát, és a lelkek elkárhozását is. Ezek a lelkek úgy jelennek meg, mintha testük lenne.)

Mindenütt különleges csodák történnek, mikor az igazi hit eltűnik, és hamis fény világítja meg az embereket. Jaj az egyházfejedelmeknek, akik nem gondolnak másra, csak arra, hogy gazdagságot gazdagságra halmozzanak, hogy megvédjék hatalmukat, és büszkén uralkodjanak.

Fiam Helytartójának sokat kell szenvednie, mert az Egyház nagy üldözésnek lesz kitéve. A sötétség ideje lesz ez, és az Egyház rettenetes válságon megy át.

Az Úr Isten igaz hitét elfelejtik. Minden egyes egyén saját feje után megy, és embertársainak akar feljebbvalójává lenni. Eltörlik a polgári és egyházi jogokat egyaránt. Minden rendet és igazságot lábbal taposnak. Csak gyilkosság, gyűlölet, féltékenység, hazugság, viszály lesz mindenütt, a család és a haza iránti szeretet nélkül.

A Szentatya sokat szenved majd, de én vele leszek mindvégig, és elfogadom áldozatát.

A rosszakaratúak még életére is törnek több alkalommal, hogy ártsanak neki, és megrövidítsék életét, de sem ő, sem utódja nem látja meg még Isten egyházának győzelmét.

Minden polgári kormánynak azonos terve lesz, mégpedig az, hogy megsemmisítsenek minden vallási irányelvet, és ezzel utat készítsenek az anyagelvűségnek, istentelenségnek, spiritizmusnak és más tévedésnek és gonoszságnak.

1865-ben bekövetkezik a szent helyek megszentségtelenítése. A kolostorokban az Egyház virágai bomlanak szét, és az ördög maga uralkodik a szívekben. Bár a vallásos társulatok vezetői éberek lennének, és jól megválogatnák, hogy kit vesznek fel, mert az ördög minden gonosz cselét felhasználja arra, hogy bűnösöket juttasson be a szerzetesek közé, hogy azok zavart keltsenek. A testi gyönyörök szeretete elterjed az egész Földön.

Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Anglia mind háborúskodni fognak. Vér folyik majd az utcákon. Francia, francia ellen, olasz, olasz ellen harcol. Mindezt egy általános és megdöbbentően borzalmas háború követi. Egy ideig Isten is megfeledkezik Franciaországról és Olaszországról, mert ott is elfelejtették Jézus Krisztus evangéliumát. Az elvetemültek megpróbálnak minden gonosz utat. Az emberek még saját otthonukban is megölik egymást.

Az Isten villámló kardjának első csapására a hegyek és az egész természet megremegnek a borzalomtól, mert az emberek gonoszságai és bűnei már égig érnek. Párizs égni fog, és Marseille elmerül. Több város romba dől a földrengés következtében. Az emberek már azt hiszik, hogy minden elveszett. Mindenütt csak gyilkosság, fegyverek csörgése és káromkodás hallatszik.

Az igazak sokat szenvednek. Imáik, bűnbánatuk és könnyeik az égig emelkednek, és Isten népe bocsánatért és irgalomért könyörög majd, és kéri segítségemet és közbenjárásomat. Akkor Jézus Krisztus irgalmában és igazságosságában megparancsolja angyalainak, hogy ellenségeit öljék meg. Az Egyháznak és Jézus Krisztusnak üldözői és minden bűnös hirtelen eltűnik. A Föld kihal, mint egy pusztaság. Akkor majd eljön a béke. Az ember kibékül Istennel, Jézus Krisztust szolgálják, imádják és dicsőítik. Mindenütt a szeretet virágai nyílnak. Az új uralkodók az Egyház jobbkezei lesznek, az Egyház erős lesz, alázatos és hívő, szegényen, de buzgón kívánja utánozni Jézus Krisztus erényeit. Az evangéliumot hirdetik mindenütt, és az emberiség előhalad a hitben, mert egység lesz a Jézus Krisztust szolgálók között, és az ember istenfélelemben él.

De ez a béke az emberek közt rövid életű lesz. Huszonöt év bősége elfelejteti velünk, hogy a Föld minden baját az emberek bűnei okozzák.

Az Antikrisztus előfutára harcol majd minden nemzetből összeállított serege segítségével az igazi Krisztus ellen, aki a világ egyetlen megváltója. Sok vért ont, és meg akarja semmisíteni Isten imádatát és tiszteletét, hogy önmagát tüntesse fel Isten gyanánt.

A Földet mindenféle csapások érik (a járványok és éhínség mellett, amely széles körben elterjed). Háborúk sorozatai lesznek az utolsó háborúig, amelyet az Antikrisztus tíz királya vív meg, akiknek azonos lesz tervük, az Antikrisztus pedig egyeduralkodója lesz a Földnek. Mielőtt ez megtörténik, valamilyen hamis béke lesz a Földön. Az emberek semmi másra nem gondolnak, csak a szórakozásra. A gonoszok a legkülönbözőbb bűnöket követik el. De az Anyaszentegyház gyermekei, az én hitem gyermekei, igaz követőim, növekszenek szeretetükben Isten iránt, és erényeik igen kedvesek lesznek előttem. Boldogok az alázatos lelkűek, akiket a Szentlélek vezet. Én oldalukon küzdök, míg el nem érik az idők teljességét.

A természet bosszúért kiált az ember miatt, és remeg a rémülettől azok miatt, amiknek el kell következniük a bűnnel szennyezett Földön. Remegj föld, remegjetek mindnyájan, akik Jézus Krisztus szolgáinak valljátok magatokat, és bensőtökben csak önmagatokat imádjátok. Remegjetek, mert Isten ellenségeitek kezébe ad majd, mert a szent helyek teli vannak rothadással. Sok zárda nem az Isten háza többé, hanem Asmodeus (a Sátán egyik neve) és a hozzá hasonlók legelői. Ebben az időben születik meg az Antikrisztus egy zsidó apácától, egy hamis szűztől, aki az őskígyóval játszik össze, aki mestere minden tisztátalanságnak. Az Antikrisztus apja egy püspök lesz. Születésekor istenkáromlás árad szájából. Foggal születik. Megtestesült ördög lesz. Rettenetesen fog ordítani. Csodákat cselekszik majd. Eledele tisztátalanság lesz. Lesznek testvérei, akik bár nem lesznek megtestesült ördögök, mint az Antikrisztus, de a gonoszság fiai lesznek. Tizenkét éves korában magára vonja az emberek figyelmét nagyszerű győzelmeivel. Hamarosan mindnyájan (az Antikrisztus és testvérei) csapatokat vezetnek, melyeket a pokol légiói segítenek.

Az évszakok megváltoznak. A föld nem terem mást, csak rossz gyümölcsöt. A csillagok eltérnek megszokott pályájukról. A Hold elmosódott, pirosas fényt ad ki. Víz és tűz görcsökként rázzák meg a Földgolyót. Borzalmas földrengések lesznek, amelyek elnyelnek hegyeket és városokat.

Róma elveszti hitét, és az Antikrisztus székhelye lesz. A démonok, az Antikrisztussal együtt, nagy csodákat művelnek a földön és a levegőben. Az ember egyre gonoszabbá válik. Isten gondoskodik majd hűséges szolgáiról és a jóakaratú emberekről. Az Evangéliumot mindenütt hirdetik, és minden nemzet fiai megismerik az igazságot.

Sürgető kiáltást hallatok a Földre. Hívom az égben uralkodó, élő Isten hűséges szolgáit. Hívom az emberré lett Krisztus igaz követőit, Krisztusét, aki egyetlen, igaz megváltója az emberiségnek. Hívom gyermekeimet, az igazán hűségeseket, akik nekem adták magukat, hogy isteni Fiamhoz vezessem őket, azokat, akiket karjaimban hordozok, vagyis akik az én szellememben élnek. Legvégül pedig hívom az utolsó nap apostolait, Jézus Krisztus hűséges tanítványait, akik megvetették a világot és önmagukat, akik szegénységben, alázatban, megvetettségben és csendben, imában és önsanyargatásban, tisztaságban és Istennel való egységben, szenvedésben és a világnak ismeretlenül éltek. Ez lesz az idő, hogy előjöjjenek és megtöltsék a világot világossággal. Menjetek és nyilatkoztassátok ki magatokat, kedves és szeretett gyermekeim. Én a ti oldalatokon vagyok, és bennetek, ha hitetek a fény, amely átragyog ezeken a boldogtalan napokon. Buzgóságtok tegyen titeket éhessé Jézus Krisztus tiszteletére és dicsőségére. Harcoljatok, világosság gyermekei, ti kevesen, akik láttok. Mert itt az ideje minden korszaknak, vége minden végnek. Az Egyház megfogyatkozik, a világ megrémül. De akkor Hénoch és Illés eljönnek, eltelve a Szentlélektől. Isten erejéből fognak prédikálni. A jóakaratú emberek hisznek majd Istenben, és sok lélek vigasztalásban részesül. Nagy léptekkel haladnak majd előre a Szentlélek erényei felé. Elítélik az Antikrisztus ördögi romlottságát. Jaj a Föld lakóinak! Véres háborúk lesznek, járványok és éhínség és ragályos betegségek. Rettenetes jégesőben állatok fognak a földre hullani. Viharok jönnek, amelyek városokat ráznak meg; földrengések, amelyek országokat nyelnek el. Hangok hallatszanak majd a levegőben. Az emberek a falba verik fejüket, és halálukért esdekelnek, és másrészről a halál gyötri majd őket. Mindenütt vér folyik. Ki győzhet, ha Isten nem rövidíti meg ezeket a megpróbáltatásokat? Az igazak vére, könnyei és imái miatt Isten megenyhül. Hénochot és Illést megölik. A pogány Róma eltűnik. Az égből tűz esik le, és megemészt három várost. Az egész világmindenséget rémület rázza meg. Sokan hagyják magukat félrevezetni, mert nem imádják az igazi Krisztust, aki közöttünk él. Ez lesz az idő, mikor a Nap elsötétedik, és csak a hit marad meg.

Itt az ideje ennek. Az alvilág megnyílik. Itt van a sötétség királyainak királya, itt a Vadállat az ő alattvalóival, aki magát a világ megváltójának mondja. Büszkén felemelkedik a levegőbe, hogy az égbe menjen. De Szent Mihály megfojtja őt leheletével. Lezuhan a Földre, amely három napon keresztül állandóan háborgott, és most megnyílik tüzes belseje. Az Antikrisztus bennreked minden követőjével együtt a pokol örökké tartó mélységeiben. Akkor a tűz és a víz megtisztítja a Földet, megemészti az emberek büszkeségének alkotásait, és minden megújul. Minden Istent szolgálja és dicsőíti.

 

A jelenések kivizsgálását Grenoble püspöke folytatta le. Az ő egyházmegyéjébe tartozott La Salette.

Öt évig tartott, míg Grenoble püspöke kiadta a jelenés hitelességét elismerő nyilatkozatot, éppen a jelenés ötödik évfordulóján, 1851. szeptember 19-én. A püspök attól félt, hogy máris elkésett a jóváhagyással, és a világ nem fogja elkerülni a kilátásba helyezett büntetést.

(...) a háborúk, forradalmak, majd azok megtorlásai egész Európára a nélkülözések és gyász keserű éveit hozták. A Franciaország számára kifejezetten megjósolt csapások pontosan bekövetkeztek. Az akkori lapok tanúsága szerint 1854-ben legalább 60.000, a következő évben 90.000, 1856-ban pedig 100.000-nél több francia halt éhen a rossz termés miatt. Történészek megállapítása szerint a 250.000 francián kívül legalább 800.000 ember lett az éhínség áldozatává Európa többi államában.

(...) 1856-ban megalakult a La Salette-i Missziósatyák Társasága. Néhány évre rá az általános rendfőnök IX. Piusnál volt kihallgatáson. Búcsúzáskor megkérdezte a Szentatyát, hogy nem közölhetné-e vele a titok tartalmát. IX. Pius, kis gondolkodás után, ezt felelte:

„Szeretné tudni a La Salette-i titkot? Nos, íme a La Salette-i titok: Ha bűnbánatot nem tartotok, mindnyájan elvesztek!”