A „vadállat”. A szabadkőművesség

1981. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1) 381.

Ma mindnyájatok szívére és életére szeretném rányomni képmásomat.

Így megjelöllek benneteket szeretetem pecsétjével. Ez különböztet meg benneteket azoktól, akik engedték, hogy a "vadállat" elcsábítsa őket, és magukon viselik istenkáromló számát.

Nem tehet semmit a "sárkány" és a "vadállat" azok ellen, akiket pecsétemmel megjelöltem.

A mélység csillaga ugyan üldözni fogja a lelkeket, akiket képmásom pecsétjével megjelöltem, de semmit sem árthat nekik.

 

1983. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1) 435.

A "fekete vadállat" a szabadkőművesség, amely beszivárgott az Egyházba, megtámadja, megsebzi és megkísérli alattomos taktikával lerombolni azt.

Szelleme mindenütt mérges felhőként terjed, megbénítja a hitet, kioltja az apostoli buzgóságot, és egyre jobban eltávolít Jézustól és Evangéliumától.

 

1984. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1) 492.

Mily nagy a szabadkőművesség és a kommunizmus munkája. Titokban igyekszik lerombolni Egyházamat, amely {spanyol és portugál} országaitokban mindig tündökölt és virágzott.

Válaszoljatok e sötét támadásokra azzal, hogy mindenütt terjesztitek fényemet.

 

1984. Jézus. (Boitsfort-1) 31. November 12.

Imádkozzatok a Szentatyáért, hogy mindenben megfeleljen a Szűzanya kívánságainak; hogy ebben senki sem akadályozza, mert úgy, ahogy a németeknek megvoltak a Szeplőtelen Szívem-katonái, ugyanúgy tele van tömve a Vatikán is szabadkőművesekkel. Védelmezzétek a pápát, mert Legszentebb Anyám adta Őt nektek. Imádkozzatok az Egyházért.

 

1985. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1) 536.

A két sereg

Innen, ahol mint "Napba öltözött Asszony" jelentem meg, hívok mindenkit, hogy gyűljetek égi Vezéretek köré.

Ez a nagy harc ideje köztem és a "vörös Sárkány", meg a "fekete vadállat" rendelkezésére álló hatalmas sereg között.

A marxista ateizmus és a szabadkőművesség vezetik ezt az egyesült sereget, hogy az egész emberiséget istentagadásra és Isten elleni lázadásra vigyék.

Maga Lucifer áll az élén, aki ma megismétli kihívását, szembehelyezkedik Istennel, hogy önmagát imádtassa istenként. Vele együtt küzd minden démon, akik ezekben az időkben visszaözönlöttek a Földre a pokolból, hogy a lehető legtöbb lelket vigyék vesztébe.

Velük egyesült minden kárhozott lélek, és azok, akik ebben az életben járják Isten visszautasításának útját, akik megbántják, káromolják Őt, és az önzés, a gyűlölet, a gonoszság és a tisztátalanság útját járják.

Egyetlen céljuk az élvezetek keresése, minden szenvedélyüket kielégítik, harcolnak a gyűlölet, a gonoszság és az istentelenség diadaláért.

 

1986. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1) 574.

— Az Egyházba behatolt a viszály, a megoszlás, a harc és az ellenszegülés is.

Az ateista és a szabadkőműves erők beszivárogtak belsejébe, sikerült megtörniük belső egységét, és elhomályosítaniuk szentségének fényét.

Ezek azok az idők, amelyet megjövendöltem! Bíborosok bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen, papok papok ellen támadnak, és Krisztus nyáját ragadozó farkasok tépik szét, akik szelíd báránynak öltözve lopakodtak be az Egyházba.

Közülük néhány még felelősségteljes helyet is betölt. Rajtuk keresztül sikerült a Sátánnak oda behatolnia, és az Egyház csúcsán működnie.

Isten szent Egyházának püspökei és papjai, milyen nagy a ti felelősségtek ma! Az Úr készül számon kérni tőletek, hogyan gondoztátok szőlőjét.

 

1988. Szűzanya.(Máriás Papi Mozgalom-1)

655.

Ellenfelem, aki e napokban különösen hevesen támad, mindent megkísérel annak megakadályozására, hogy ez az év az imádságnak és az irántam való tiszteletnek általános megújulására vezessen.

Az ateizmus és a szabadkőművesség erői, behatolva az Egyház belsejébe, azért egyesültek, hogy alattomos és titkos módon bojkottálják e Mária-évet.

A sötétség fátyla borult az Egyházra, és Pápám szava mindinkább a végtelen pusztaságba kiáltó szó marad.

684.

E Mária-évben erőteljesen beavatkoztam az Egyház életébe is.

A gonoszság sötét erői most már minden oldalról cselt vetnek elébe; a szabadkőművesség sötét szálai – tagjaikon keresztül – elérték az Egyház legfőbb vezetését, sikerült megbénítaniuk cselekedeteit és kioltani apostoli buzgóságát.

698.

Elérkezett az a nektek már megjövendölt idő, amikor azokat a papokat, akik engem tisztelnek, meghallgatnak és követnek, a többi pap kineveti, megveti és támadja, pedig ők is szintén anyai szeretetem gyermekei.

Arra vagytok hivatva, hogy belépjetek a Getszemáni kertbe Jézus testvéretekkel együtt, aki bennetek akarja újra átélni belső haláltusája fájdalmas óráit.

Ízleljétek meg ti is kelyhének keserűségét, és ismételjétek Vele együtt gyermeki odaadással: – Atyám, a Te akaratod legyen meg, ne az enyém.

Készüljetek megtapasztalni azt a kimondhatatlan szenvedést, amikor a leghűségesebbek elhagynak benneteket, testvéreitek kinevetnek, feletteseitek a peremre szorítanak, barátaitok megtámadnak, mindazok üldöznek, akik megegyeztek a világgal, és beléptek a szabadkőművesség titkos seregébe.

 

1989. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1)

722-727.

A "párduchoz hasonló vadállat"

Már megalakítottam seregemet azokkal a gyermekeimmel, akik elfogadták hívásomat és hallgattak szavamra.

Elérkezett az idő, amikor az Egyháznak és az egész világnak dicsőítenie kell Szeplőtelen Szívemet.

Most a hitehagyás, a tisztulás és a nagy szorongattatás idején Szeplőtelen Szívem az egyetlen menedék és az út, amely elvezet benneteket a béke és a szabadítás Istenéhez.

Szeplőtelen Szívem válik biztos győzelmem jelévé a nagy harcban, amely a mérhetetlen nagy "vörös Sárkány" követői és a "Napba öltözött Asszony" követői között dúl. Ebben a félelmetes harcban kiemelkedik a tengerből a "sárkány" segítségére sietve egy "párduchoz hasonló vadállat".

Ha a "vörös Sárkány" a marxista ateizmus, akkor a "fekete vadállat" a szabadkőművesség.

A "Sárkány" megmutatkozik hatalma erejében, a "fekete vadállat" viszont homályban ténykedik, elrejtőzik, mindenhová titokban hatol be. Medvelába és oroszlánszája van, mert mindenhol ravaszsággal és a tömegtájékoztatás eszközeivel, vagyis a propagandával dolgozik.

A hét fej a szabadkőművesség különböző páholyait jelenti, amelyek mindenütt alattomos és veszélyes módon működnek.

E "fekete vadállat"-nak tíz szarva van. Szarvain a tíz korona az uralom és a királyság jele.

Tíz szarvával uralkodik és kormányoz a szabadkőművesség az egész világon.

A szarv bibliai értelemben véve mindig erősítő eszközt jelent, amely hallhatóbbá teszi az emberi hangot, tehát a közlés fontos eszköze.

Ezért közölte Isten tíz harsona révén akaratát népével, hogy megismertesse velük törvényét, a tízparancsolatot.

Aki elfogadja és megtartja őket, az az életútját az isteni akaratban, örömben és békében járja.

Aki az Atya akaratát cselekszi, az elfogadja Fiának szavát és részesül az Őáltala véghezvitt megváltásban. Jézus az isteni életet ajándékozza nekünk kegyelmei által, amelyet Ő érdemelt ki a Kálvárián beteljesített áldozatával.

A megváltás kegyelmét a hét szentség közvetíti. A természetfeletti élet csíráit, az erényeket a kegyelem ülteti el a lélekben. Ezek között legfontosabb a három isteni erény: a hit, a remény és a szeretet; és a négy sarkalatos erény: a bölcsesség, a lelki erősség, az igazságosság és a mértékletesség.

A Szentlélek hét ajándékának isteni napfényében sarjadnak ki ezek az erények, megerősödnek, egyre jobban kifejlődnek, és így vezetik a lelket a szeretet és a szentség fényes útján.

A "fekete vadállat", vagyis a szabadkőművesség célja az alattomos, de szívós harc, hogy a lelkeket eltérítse arról az útról, amelyet az Atya és a Fiú jelölt ki, és a Szentlélek ajándékai világítanak meg.

Amíg a "vörös Sárkány" azon munkálkodik, hogy az emberiség ne törődjék Istenével, hogy tagadja meg Őt, és ezért terjeszti az ateizmus [az istentelenség] tévedését, addig a szabadkőművesség célja nem az, hogy tagadják meg az Istent, hanem hogy káromolják Őt.

A "vadállat" azért nyitja ki száját, hogy káromolja az Istent, káromolja nevét, az eget és minden lakóját.

Legnagyobb káromlása az, hogy megtagadja az egyedül Istennek járó tiszteletet, hogy azt a teremtményeknek és magának a Sátánnak adja meg. Ezért terjednek a mai időkben a szabadkőművesség romlott tevékenysége nyomán mindenhol a fekete misék, a Sátán kultusza.

A szabadkőművesség ezenfelül minden eszközzel arra törekszik, hogy megakadályozza a lelkek üdvözülését, és így meghiúsítsa Krisztus művét, a megváltást.

Hogyha az Úr egykor tíz parancsolatban közölte törvényét, a szabadkőművesség most tíz szarvának hatalmával mindenhol olyan törvényt terjeszt, amely szemben áll Isten törvényével.

Az Úr parancsa ez: "Más Istened ne legyen rajtam kívül!" – a szabadkőművesség hamis bálványokat állít ezzel szembe, amelyek előtt ma sokan imádattal borulnak le.

A paranccsal, hogy: "Isten nevét hiába ne vegyed!" – alattomos és ördögi módon szegül szembe, Istent és Krisztust káromolva. Eljut odáig, hogy méltatlanul áruba bocsátja Nevét, szentségtörő filmeket készít életéről és isteni Személyéről.

A parancsot: "Megemlékezzél arról, hogy az Úr napját megszenteljed!" – átalakítja. A vasárnapot hétköznappá, hétvégévé, a sport, a verseny, a szórakozás napjává teszi.

A paranccsal: "Tiszteld atyádat és anyádat!" – szembe áll a homoszexualitásig terjedő együttélés új családmodellje.

A "Ne ölj!" – paranccsal szemben mindenhol arra törekszik, hogy törvényesítse a magzatölést, elfogadtassa az önkéntes halálba segítést, lejárassa az emberi élet értékeinek megbecsülését.

A "Ne paráználkodj!" – paranccsal szemben minden formában igazolja, felmagasztalja, népszerűsíti a tisztátalanságot, sőt helyesnek tartja a természetellenes cselekedeteket is.

A "Ne lopj! – parancsa ellen úgy dolgozik, hogy terjedjen a lopás, az erőszak, a kisajátítás, a rablás.

A "Hamis tanúságot ne szólj!" – parancsa ellen azzal dolgozik, hogy egyre jobban erősödjék a csalás, a hazugság és a kétértelműség szokása.

A "Más tulajdonát, feleségét ne kívánd!" – parancsot azzal kezdi ki, hogy megrontja az ember lelkiismeretét, becsapja értelmét és szívét.

Ily módon terelik a lelkeket az Isten törvénye iránti engedetlenség útjára. A lelkek bűnbe merülve képtelenek befogadni a kegyelem és az isteni élet ajándékát.

— A hét erénnyel, az isteni és a sarkalatos erényekkel szemben, amelyek az isteni kegyelembe merült élet gyümölcsei, a szabadkőművesség a hét főbűnt terjeszti, amelyek a megrögzötten halálos bűnben töltött élet gyümölcsei.

A hittel szembe állítja a kevélységet, a reménnyel a bujaságot, a felebaráti szeretettel a fösvénységet, az okossággal a haragot, az erősséggel a restséget, az igazságossággal az irigységet, a mértékletességgel a torkosságot.

Aki a hét főbűn áldozata lett, azt fokozatosan ráveszi arra, hogy hagyjon fel azzal a tisztelettel, ami egyedül Istennek jár, és azt hamis istenségeknek adja meg. Ezek nem mások, mint a főbűnök megszemélyesítői.

Ez szörnyű káromlás. Ezért áll a "vadállat" minden fején egy káromló név.

Minden egyes szabadkőműves páholynak az a feladata, hogy egy másfajta istenséget imádtasson.

Az első fej a kevélység káromló nevét viseli, amely szembe helyezkedik a hit erényével, és arra vezet, hogy az emberi értelem és a kevélység, a műszaki fejlettség és a haladás istenét tiszteljék.

A második fej a bujaság káromló nevét viseli, amely a reménység erényével áll szemben, a szexualitás és a tisztátalanság istenének kultuszát hozza.

A harmadik fej a fösvénység káromló nevét hordja, amely a felebaráti szeretet erényével ellenkezik, és mindenhol a pénz istenének tiszteletét terjeszti.

A negyedik fej a harag káromló nevét viseli, amely a bölcsesség erényével áll szemben, és arra indít, hogy az ellenkezés és a megosztás istenét tiszteljék.

Az ötödik fej a restség káromló nevét hordja, amely az erősség erényével ellentétes, és a félelem, a közvélemény és a kizsákmányolás bálványának tiszteletét terjeszti.

A hatodik fej az irigység káromló nevét viseli, amely az igazságosság erényével ellenkezik, az erőszak és a háború bálványának hódol.

A hetedik fej a torkosság káromló nevét hordja, amely a mértékletesség erénye ellen van, és az élvhajhászás, az anyagiasság és a szórakozás annyira felmagasztalt bálványát tiszteli.

A szabadkőműves páholyok feladata az, hogy ma nagy csalárdsággal mindenhol rászedjék az embereket, vessék meg Isten szent törvényét, helyezkedjenek szembe a tíz parancsolattal, hogy elvonják attól a tisztelettől őket, ami egyedül Istennek jár, hogy helyette hamis bálványokat tiszteljenek ugyanúgy. Ezeket a bálványokat egyre több ember magasztalja és imádja: az értelmet, a testet, a pénzt, a széthúzást, a hatalmat, az erőszakot és az élvezetet.

Így kerülnek a lelkek a gonoszságnak, a bűnnek sötét rabszolgaságába, haláluk után Isten ítéletekor pedig az örök tűz tavába, a pokolba.

Most megérthetitek, miért lesz ezekben az időkben a "fekete vadállat", vagyis a szabadkőművesség félelmetes és álnok támadása ellen biztos menedéktek és Istenhez vezető utatok az én Szeplőtelen Szívem.

Szeplőtelen Szívemben kirajzolódik égi Édesanyátok harcmodora. Megmutatja, hogyan küzdjetek a "fekete vadállat" alattomos ármánykodása ellen és hogyan győzzétek le őt.

Azért nevelem minden gyermekemet Isten tíz parancsolatának megtartására, az Evangélium szerinti életre, a szentségek gyakori vételére, különösen a gyakori gyónásra és áldozásra, mint fontos segítségre, hogy megmaradjanak Isten kegyelmében. Azért sürgetem az erények komoly gyakorlását, hogy mindig a jóság, a szeretet, a tisztaság és a szentség útját járják.

Így veszlek igénybe benneteket, kicsiny gyermekeim, akik nekem szenteltétek magatokat, hogy leleplezzük a "fekete vadállat" minden álnok cselvetését, amelyet utatokba állít, és meghiúsítsuk a nagy támadást, amelyet ma a szabadkőművesség indított Krisztus és Egyháza ellen.

Végül, az ő legnagyobb vereségében jelenik meg teljes ragyogásával Szeplőtelen Szívem győzelme a világban.

727-733.

A "bárányhoz hasonló vadállat" (Az egyházi szabadkőművesség)

Kedves fiaim, ma megemlékeztek a fatimai Cova da Iriában, 1917. június 13-án történt második jelenésemről.

Már akkor megjövendöltem a nagy harcot köztem, a "Napba öltözött Asszony" és a nagy "vörös Sárkány" között, aki rávette az emberiséget, hogy Isten nélkül éljen.

Megjövendöltem nektek a szabadkőművesség ravasz és sötét tevékenységét, amely el akar téríteni benneteket Isten törvényének megtartásától, hogy bűnök és vétkek áldozatai legyetek.

Mint Édesanyátok, mindenekelőtt figyelmeztetni kívántalak benneteket arra a nagy veszélyre, amely ma az Egyházat a sok ördögi támadás részéről fenyegeti, és annak elpusztítására törekszik.

Ennek végrehajtására emelkedik ki a szárazföldből egy "vadállat", amely bárányéhoz hasonló két szarvat visel és a tengerből jövő "fekete vadállat" segítségére siet.

A bárány a Szentírásban mindig az áldozat jelképe. A kivonulás éjszakáján bárányt öltek, vérével meghintették a zsidó házak ajtófélfáját, hogy megvédjék attól a csapástól, ami viszont minden egyiptomit elért. A zsidó húsvét minden évben megemlékezik erről az eseményről egy bárány leölésével, amelyet feláldoznak és elfogyasztanak.

A Kálvárián Jézus önmagát áldozza fel az emberek üdvösségéért. Ő maga lesz húsvétunk, Isten igaz Báránya, aki elveszi a világ bűneit.

A "vadállat" két, a bárányéhoz hasonló szarvat visel a fején.

Az áldozat szimbólumához szorosan kapcsolódik a papság szimbóluma: a két szarv.

A főpap két szarvval ékesített süveget hordott az Ószövetség idejében.

Az Egyház püspökei kétszarvú mitrát viselnek papságuk teljességének jeléül.

A "párduchoz hasonló fekete vadállat" a szabadkőművességet jelképezi, a "bárányhoz hasonló kétszarvú vadállat" pedig az Egyház belsejébe beszivárgott szabadkőművességet jelzi, vagyis az egyházi szabadkőművességet, amely főként a főpapság között terjedt el.

Amikor Fatimában azt jövendöltem nektek, hogy a Sátán behatol az Egyházba, akkor azt adtam tudtotokra, hogy a szabadkőművesség beszivárog az Egyház belsejébe.

Ha a szabadkőművesség szándéka vesztükbe vinni a lelkeket, rábeszélve őket a hamis istenség kultuszára, akkor az egyházi szabadkőművesség célja Krisztusnak és Egyházának tönkretétele, új bálványt, vagyis hamis Krisztust és hamis Egyházat alkotva.

— Jézus Krisztus az élő Isten Fia, a megtestesült Ige, valóságos Isten és valóságos ember, ezért egyesíti isteni Személyében az emberi és az isteni természetet. Jézus pontosan meghatározta kilétét az Evangéliumban: én vagyok az Igazság, az Út és az Élet!

— Jézus az Igazság, mert kinyilatkoztatja nekünk az Atyát, közli velünk megmásíthatatlan szavát, tökéletesen beteljesíti az isteni kinyilatkoztatást.

— Jézus az Élet, mert saját isteni életét ajándékozza nekünk a megváltás árán számunkra kiérdemelt kegyelemmel, és szentségeket rendelt, a kegyelem hathatós közvetítőit.

— Jézus az Út, aki az Atyához vezet a nekünk adott Evangélium által. Ezt az utat kell járnunk, hogy eljussunk az üdvösségre.

— Jézus az Igazság, mert Ő az élő Ige, – forrása és pecsétje az egész kinyilatkoztatásnak.

Ezért törekszik az egyházi szabadkőművesség elhomályosítani isteni Szavát természetes és ésszel érthető magyarázatokkal, megkísérli, hogy érthetőbbé és elfogadhatóbbá tegye, megfosztja minden természetfeletti tartalmától.

Így terjednek a tévedések a katolikus Egyház minden területén. E tévedések terjedése miatt ma sokan eltávolodnak az igaz hittől, beteljesítve a jövendölést, amelyet Fatimában adtam nektek: eljön az idő, amikor sokan elveszítik az igaz hitet. A hit elvesztése az aposztázia.

Az egyházi szabadkőművesség csalárd és ördögi módon azon mesterkedik, hogy mindenkit a hit elhagyására vigyen.

 Jézus az Élet, mert Ő ajándékozza a kegyelmet.

Az egyházi szabadkőművesség célja igazolni a bűnt, hogy azt ne úgy mutassák be, mint valami rosszat, hanem mint értéket és jót. Ezért azt tanácsolják az embereknek, hogy kövessék el a bűnt, mint természetes igényük kielégítésének egy módját. Gyökerében pusztítják ki azt, amiből még bűnbánat fakadhatna, és azt mondják, nem is kell meggyónni azt.

Ennek az átkozott rákbetegségnek veszedelmes gyümölcse már az egész Egyházban elterjedt, s azt eredményezte, hogy az egyéni gyónás mindenhol csökkent. Ráveszik a lelkeket, hogy éljenek bűnben, visszautasítva az Életet, amelyet Jézus hozott nekünk.

Jézus az Út, amely az Atyához vezet az Evangélium által.

Az egyházi szabadkőművesség pártfogolja az olyan exegézist [bibliai szövegmagyarázatot], amely különböző irodalmi műfajok segítségével az Evangéliumot teljesen szétszabdalva, annak racionális [ésszerű] és természetes magyarázatát adja. A végén odajutnak, hogy tagadják a csodák és a föltámadás történeti valóságát, és kétségbe vonják Jézus istenségét és üdvözítői küldetését.

— Miután a "bárányhoz hasonló kétszarvú vadállat" tönkre tette a történelmi Krisztust, arra törekszik, hogy a misztikus [titokzatos] Krisztust, az Egyházat is lerombolja.

A Krisztus által alapított Egyház az egyedüli, amely szent, katolikus, apostoli, egy és Péterre épült.

Jézushoz hasonlóan az általa alapított Egyház is mint az Ő Titokzatos Teste, szintén igazság, élet és út.

— Az Egyház igazság, mert egyedül őreá bízta Jézus, hogy őrizze épségben az egész hitletéteményt. Ez tulajdonképpen a hierarchikus [rangsor szerint felépülő] Egyház feladata, azaz a pápáé és a vele egységet alkotó püspököké.

Az egyházi szabadkőművesség ezt a tényt a hamis egyházi egységgel akarja megrendíteni, amely valamennyi keresztény egyház elfogadásához vezet, azt állítva, hogy mindegyik birtokolja az igazság egy részét.

Ápolja egy általános keresztény egyház megalapításának tervét, ami valamennyi keresztény felekezet, köztük a katolikus Egyház egybeolvadásából alakulna.

— Az Egyház élet, mert kegyelmet ajándékoz. Csak nála vannak a kegyelem hathatós eszközei, a hét szentség. Különösen azért élet, mert egyedül neki adatott a hatalom, hogy a kenyér és a bor átváltoztatásával életre keltse az Oltáriszentséget a szolgálati és a hierarchikus papság által. Az Oltáriszentségben Jézus Krisztus valóságosan jelen van dicsőséges Testével és istenségével.

Ezért keresi az egyházi szabadkőművesség annyi alattomos eszközzel, hogyan kezdje ki az Oltáriszentség felé megnyilvánuló tiszteletadást.

Csak az utolsó vacsorára való emlékezéseként értékeli a szentmisét, igyekszik lekicsinyelni áldozati voltát, tagadni szeretné Jézus valóságos, személyes jelenlétét az átváltoztatott Ostyában.

Ezért nyomják el fokozatosan azokat a külső jeleket, amelyek Jézusnak az Oltáriszentségben való valóságos jelenlétébe vetett hitet jelzik. A térdhajtást, a nyilvános szentségimádási órákat, a tabernákulumot körülvevő fények és virágok szent szokását.

— Az Egyház az út, mert a tökéletes egység útján vezet benneteket a Fiú által a Szentlélekben az Atyához.

Miként az Atya és a Fiú egy, úgy legyetek ti is egyek egymással. Jézus azt akarta, hogy Egyháza legyen az egység jele és eszköze az emberiség számára. Az Egyház képes megőrizni egységét, hiszen egységének szegletkövére alapíttatott: Péterre és a többi pápára, akik követik Pétert az isteni ajándékként kapott méltóságban.

Ezért akarja az egyházi szabadkőművesség lerombolni az Egyház egységének alapját a pápa elleni alattomos és csalárd támadásával.

Kezdeményezi a pápa elleni lázadás és tiltakozás csoportosulásait, támogatja, jutalmazza azokat, akik szidják és engedetlenek, terjeszti a püspökök és a hittudomány képviselőinek bíráló magatartását és ellenvéleményét. Így bomlik meg, így szakad szét és így oszlik meg az Egyház egységének az alapja.

— Kedves fiaim, meghívlak titeket, hogy szenteljétek magatokat Szeplőtelen Szívemnek és térjetek be anyai menedékembe, elsősorban azért, hogy megóvjalak és megvédjelek e rettenetes cselvetés ellen.

Azért buzdítottalak benneteket Mozgalmam felajánló imájában, hogy mondjatok le minden karriervágyról. Így kikerülhetitek a szabadkőművesség legerősebb és legveszedelmesebb csapdáját, hogy titkos szektájába gyűjtse sok kedves fiamat.

Jézushoz, az Igazsághoz viszlek, nagy szeretetre indítva benneteket iránta, s a hit bátor tanúságtevőivé teszlek; Jézushoz, az Élethez vezetlek benneteket, nagy életszentségre tanítalak; Jézushoz, az Úthoz viszlek benneteket, azt kérve, hogy életetek csak a megélt és a szó szerint hirdetett Evangélium legyen.

Azután elvezetlek az Egyház iránti nagyobb szeretetre.

— Megszerettetem veletek az Egyházat, – az igazságot. A katolikus hit minden igazságának erőteljes hirdetőívé teszlek benneteket, hogy határozottan és bátran szálljatok szembe minden tévedéssel.

— Az Egyház – az élet szolgáivá teszlek. Segítek, hogy hűséges és szent papok legyetek. Álljatok mindig az emberek rendelkezésére lelki szükségükben, dolgozzatok nagylelkű áldozattal a kiengesztelődés szolgálatában, legyetek a szeretet és a buzgóság égő lángjai az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus körül.

Templomaitokban tartsatok gyakran nyilvános szentségimádási és engesztelő órákat az Oltáriszentség előtt.

— Az Egyház – az út tanúivá alakítalak benneteket, és egységének eszközeivé teszlek. Ezért ajándékoztam nektek Mozgalmam második kötelezettségeként a pápával alkotott szoros egységet.

Szeretetetek és hűségetek által az Egyháznak Isten terve szerinti tökéletes egysége újból fel fog ragyogni teljes fényében.

Az egyházi szabadkőművesség sötét erejével szemben, amellyel tönkre akarja tenni Krisztust és Egyházát, odaállítom hűséges papi seregem erős fényét, hogy Krisztust szeresse, hallgassa, kövesse, és Egyházát mindjobban megszeresse, megvédje és megszentelje minden ember.

Így ragyog fel a "Napba öltözött Asszony" győzelme és Szeplőtelen Szívem fényes diadala.

734-738.

A „vadállat száma”: 666

Kedves fiaim, értsétek most meg égi Édesanyátok, a „Napba öltözött Asszony” tervét, aki a nagy küzdelemben seregével a gonoszság minden ereje ellen harcol, hogy győzelmet arasson a Szentháromság tökéletes dicsőítésében.

Harcoljatok velem, kicsi fiaim, a „Sárkány” ellen, amely az egész emberiséget Isten ellen lázítja.

Harcoljatok velem, kicsi fiaim, a „bárányhoz hasonló vadállat”, az egyházi élet belsejébe beszivárgott szabadkőművesség ellen, amely Krisztust és Egyházát akarja tönkre tenni.

Hogy ezt a célt elérje, új bálványt akar állítani, vagyis hamis Krisztust és hamis Egyházat.

— Az egyházi szabadkőművesség parancsokat és hatalmat kap a különböző szabadkőműves páholyoktól, és azon dolgozik, hogy titokban mindenkit rávegyen ezekkel a titkos szektákkal való együttműködésre.

Ezért kecsegteti a nagyra törőket a gyors karrier kilátásával; elhalmozza javakkal a pénzéheseket; segíti tagjait, hogy elsőként foglalják el a legfontosabb állásokat, miközben alattomosan, de határozottan kirekeszti mindazokat, akik nem hajlandók tervét támogatni.

A „bárányhoz hasonló vadállat” az „első vadállat” színe előtt annak minden hatalmát valóban gyakorolja, a Földet és lakóit az „első vadállat” imádására kényszeríti.

Az egyházi szabadkőművesség egyenesen azt szorgalmazza, hogy a „vadállat” tiszteletére szobrot állítsanak, és mindenkit kényszerít, hogy e szobrot imádja.

— De az Úr szent törvényének első parancsa szerint egyedül az Istent kell imádni, és egyedül Őneki kell megadni az istentisztelet jeleit.

Tehát Istent fölcseréli egy hatalmas, erős, uralkodó bálvánnyal.

Olyan hatalmas bálvánnyal, amely halálba juttatja mindazokat, akik nem imádják a „vadállat” szobrát.

Olyan hatalmas és uralkodó bálvánnyal, amely elrendeli, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, szabadnak és szolgának jelöljék meg jobb karját vagy homlokát, és senki se adhasson, vagy vehessen, ha nem viseli a „vadállat” jelét, vagyis nevét, vagy nevének számát.

Ez a hatalmas bálvány, amelyet azért alkottak, hogy mindenki imádja és szolgálja, ahogy nektek előbbi üzeneteimben már megmondtam, a hamis Krisztus és a hamis Egyház.

De mi a neve?

A Jelenések könyvének 13. fejezetében ez van leírva: „Ez a bölcsesség. Akinek van értelme, számítsa ki a „vadállat” számát, mert embernek neve. A száma: 666. (Hatszázhatvanhat)”

Az isteni Bölcsesség fényében megvilágosított emberi értelemmel a 666-os számból sikerül megfejteni egy ember nevét. Ez az ember, akit a szám jelez, az Antikrisztus.

Lucifer az őskígyó, az ördög vagy Sátán, a "vörös Sárkány" lesz ezekben az utolsó időkben az Antikrisztus.

Már János apostol is állítja: mindenki, aki tagadja, hogy Krisztus Isten, az Antikrisztus.

A szobor, vagy a „vadállat” tiszteletére állított bálvány, amelyet minden embernek imádnia kell, az Antikrisztus. Számítsátok ki most a számát, a 666-os számot, hogy megértsétek, miképpen jelenti az ember számát.

*

A 333-as szám az istenséget nevezi meg.

Lucifer büszkeségében fellázadt Isten ellen, mert Isten fölé akart emelkedni.

A 333 az a szám, amely Isten szent titkát jelöli. Aki Isten fölé akar kerülni, az a 666-os jelet viseli, ezért jelzi ez a szám Lucifernek, a Sátánnak nevét, vagyis annak nevét, aki Krisztussal száll szembe, az Antikrisztusét.

A 333 egyszer megadva, kimondva, Isten egységének titkát fejezi ki.

A 333 kétszer megadva, kimondva, a két természetet, az istenit és az emberit jelzi, amelyek Jézus Krisztus isteni Személyében egyesülnek.

A 333 háromszor megadva, kimondva, a három isteni Személy titkát jelzi, vagyis a Szentháromság titkát.

Tehát a 333-as szám egyszer, kétszer és háromszor kimondva kifejezi a katolikus hit főbb igazságait. Ezek:

1. Isten egysége és Háromsága.

2. Urunk Jézus Krisztus megtestesülése, szenvedése, halála és feltámadása.

*

Hogyha a 333 az a szám, amely az istenséget jelzi, akkor azt, aki Isten fölé akar kerülni, a 666-os szám jelzi.

A 666-os szám egyszer megadva, tehát eggyel szorozva, a 666. évet jelenti.

Ebben a történelmi időszakban az Antikrisztus az Iszlám jelenségén keresztül mutatkozik, amely egyenesen tagadja a Szentháromság titkát és Krisztus Urunk istenségét.

Az Iszlám katonai erejével mindenhová eljutott, elpusztítva minden őskeresztény közösséget. Betört Európába és csak rendkívüli anyai közbelépésemre történt, amit a Szentatya esdekelt ki, hogy nem sikerült teljesen tönkretennie a kereszténységet.

*

A 666-os szám kétszer megadva, kettővel szorozva, az 1332. évet jelenti.

Ebben a történelmi időszakban az Antikrisztus gyökeres támadással jelentkezik az Isten igéjébe vetett hit ellen.

Filozófusok jelennek meg, akik a tudománynak kizárólagos értéket kezdenek tulajdonítani, és később az értelemnek is, ami lassanként odavezet, hogy az igazság egyetlen ismertető jele csak az emberi értelem lesz. Megszületnek a nagy filozófiai tévedések, amelyek századokon át mind a mai napig fennállnak.

Az értelemnek, mint az igazság kizárólagos ismertetőjelének tulajdonított túlzott jelentőség szükségképpen az Isten igéjében való hit lerombolásához vezet.

A protestáns reformáció nem fogadja el a hagyományt az isteni kinyilatkoztatás forrásaként, csak a Szentírást ismeri el annak. De ezt is csak értelemmel magyarázza, és makacsul elveti a katolikus Egyház Tanítóhivatalának tanítását, bár Krisztus bízta arra a hitletétemény őrzését.

A protestánsok szabadon olvashatják és értelmezhetik a Szentírást saját, egyéni elgondolásuk szerint. Így teszik tönkre az Isten igéjébe vetett hitet.

Az Antikrisztus munkája ebben a történelmi korszakban az Egyház megosztása, számos új keresztény felekezet sorozatos alapítása volt, amelyeket fokozatosan az Isten igéjébe vetett igaz hit széleskörű elvetésére vezetett.

*

A 666 háromszor véve, azaz hárommal szorozva, az 1998-as évet fejezi ki.

Ebben a történelmi korszakban a szabadkőművesség az egyházi szabadkőművesség segítségével valóra akarja váltani feltett szándékát: bálványt alkotni, és odaállítani Krisztus és az Egyház helyére.

Hamis Krisztust és hamis Egyházat. Ezért az „első vadállat” tiszteletére készült, s a Föld minden lakója által imádandó szobor az Antikrisztus szobra –, amely címével és nevével jelöli meg mindazokat, akik venni vagy eladni akarnak.

Így érkeztek majd el a megtisztulás, a nagy megpróbáltatás és a hitehagyás csúcsára.

A hitehagyás akkor már általános lesz, mert majdnem mindenki követi a hamis Krisztust és a hamis Egyházat.

Akkor tárul ki a kapu, hogy megjelenjék az ember, illetve maga az Antikrisztus!

            *

Látjátok kedves fiaim, ezért kívántam megvilágosítani a Jelenések könyvének azokat a lapjait, amelyek a ti időtökre vonatkoznak.

Hogy felkészüljetek velem a nagy harc legfájdalmasabb és legdöntőbb szakaszára, ami égi Édesanyátok és a gonoszság felszabadult erői közt dúl.

Bátorság! Legyetek erősek, kicsi gyermekeim! A ti dolgotok ezekben a nehéz esztendőkben az, hogy hűségesek maradjatok Krisztushoz és az Egyházhoz. Viseljétek el az ellenségeskedést, a küzdelmet és az üldöztetést! Legyetek értékes tagjai a kisded nyájnak, amelynek feladata, hogy harcoljon, és végül győzzön az Antikrisztus hatalmas ereje fölött.

Nevellek, megvédelek és megáldalak mindnyájatokat.

740-742.

Tekintsetek ma reám, égi Édesanyátokra, a Mennyország dicsőségébe fölvett testem és lelkem ragyogásában.

A "Napba öltözött Asszony" vagyok. Égi Vezéretek vagyok. Minden szent Királynője vagyok. Tekintsetek rám a tisztulás, a hitehagyás és a nagy szorongattatás idején, mint a biztos remény és a vigasztalás jelére.

Elérkezett az az idő, amikor a "Sárkány", a "földből jövő vadállat" és a "tengerből kiemelkedő vadállat" harcba száll velem, és legnagyobb hódításait teszi.

Ez az az idő, amikor Isten nélküli társadalmat alakítanak ki, és az egész emberiséget arra vezetik, hogy Isten nélkül éljen.

Ez az az idő, amikor a Sátán és az ördögi erők egyre több ember által imádtatják magukat, és mind szélesebb körben terjed a szekták és a fekete misék sátáni kultusza.

Ez az az idő, amikor olyan bálványt alkotnak, amely az igaz Isten és az igaz Egyház helyére tör. És ez a bálvány a hamis Krisztus és a hamis Egyház.

Ez az az idő, amikor mindazokat, akik ezt a bálványt követik, megjelölik homlokukon és karjukon.

Ez az az idő, amikor a Bárány hűséges követőit félreállítják, üldözik, bebörtönzik, megölik.

Ez tehát a ti állhatatosságotok ideje.

— Itt kell megmutatkoznia a szentek állhatatosságának.

— Itt kell megmutatkoznia azok állhatatosságának, akik az Úrhoz tartoznak, megtartják parancsait, és hűségesek maradnak Krisztushoz.

— Itt kell megmutatkoznia azok állhatatosságának, akiket üldöznek, vértanúságra visznek. Mert boldogok, akik az Úrban hunynak el, megpihennek fáradalmaik után, és mindaz a jó, amit tettek, követi őket.

— Itt kell megmutatkoznia azok állhatatosságának, akik nem imádják a "vadállatot", és nem engedik, hogy megjelöljék őket ördögi nevével.

Azok viszont, akik imádják a "vadállatot" és szobrát, megkapják jelét homlokukra és karjukra, kiisszák Isten haragjának borát, amelyet a rettenetes büntetés kelyhébe öntenek. A Báránynak és szent angyalainak jelenlétében kénköves tűzben gyötrődnek.

— Itt kell megmutatkoznia azok állhatatosságának, akiknek homlokára van írva a Bárány neve és Atyja neve, mert nem árulták el Istenüket, beszédükben nem volt hazugság, és követik a Bárányt, bárhova megy.

— Itt kell megmutatkoznia minden gyermekem állhatatosságának, akiket arra hívok, hogy Szeplőtelen Szívemnek szenteljék magukat, hogy velem legyenek a harcnak és Babilon bukásának döntő pillanatában, amikor leszüretelik a Föld szőlőjét, amikor a fürtöket bedobják a szőlőprés kádjába, ami Isten nagy büntetését jelképezi.

Ezért szólítalak fel ma benneteket, tekintsetek rám, megdicsőült testem fényében tündöklő égi Édesanyátokra, hogy fényem megvilágítson, Szeplőtelen Szívem magába zárjon, anyai szeretetem megtartson benneteket ezekben az időkben, hogy az állhatatosság bátor tanúi legyetek az Egyház és az egész emberiség számára.

742-744.

Ez az az idő, amikor a Krisztussal szembenállók követőit karjukon és homlokukon megjelölik.

— A homlokon és a karon lévő jel a teljes függést fejezi ki azoktól, akiktől a jel származik.

A jel Krisztus ellenségére, vagyis az Antikrisztusra utal. Emberre nyomott jele kifejezi, hogy a megjelölt személy teljesen annak a csapatához tartozik, aki ellensége Krisztusnak, és harcol az Ő isteni, királyi uralma ellen.

A jelet a homlokra és a karra nyomják.

— A homlok az értelemre utal, mert az agy az emberi elme székhelye.

— A kar az emberi tevékenységet jelenti, mert az ember kezével munkálkodik és dolgozik. Ezért jelölik meg az ember értelmét és akaratát az Antikrisztus jelével.

Aki engedi, hogy homlokán megjelöljék, azt ráveszik, hogy fogadja el a napjainkban egyre terjedő és hirdetett istentagadás tanát, Isten törvényének elvetését – az istentelenséget. És így arra késztetik, hogy kövesse a ma divatos eszmeáramlatokat, és terjesszen mindenféle tévedést.

Aki engedi, hogy karján megjelöljék, arra kényszerül, hogy önállóan és Istentől függetlenül tevékenykedjék, igyekezetét csak az anyagi és a földi jólétre állítsa be.

Ezzel kivonja cselekedeteit az Atya tervéből, aki pedig meg akarja világítani, és fenn akarja tartani őt isteni Gondviselésével. Kivonja a Fiú szeretetéből, aki az emberi fáradozást megváltásának értékes eszközévé teszi. Kivonja a Szentlélek hatalmából, aki mindenhol a teremtmények belső megújítására törekszik.

— Akit karján jelöltek meg, az csak önmagáért dolgozik, anyagi javakat gyűjt, a pénzt isteníti, és áldozata lesz a materializmusnak.

— Akit karján jelöltek meg, az csak saját érzékei kielégítésére törekszik, keresi a jólétet és a kedvtelést. Keresi minden szenvedélyének, elsősorban a tisztátalan kívánságainak kielégítését, – így válik a gyönyörhajhászás áldozatává.

— Akit karján jelöltek meg, saját énjét teszi minden tevékenysége középpontjává. Így a többi embert használati tárgynak tekinti, saját hasznára zsákmányolja ki őket.

Így lesznek azok a féktelen önzés és a szeretetlenség áldozatává.

Ha Ellenfelem minden követőjét megjelöli pecsétjével, akkor elérkezett az idő, hogy én, égi Vezéretek is megjelöljem anyai pecsétemmel mindazokat, akik Szeplőtelen Szívemnek szentelték magukat, és seregemet képezik.

Homlokotokra nyomom pecsétemet Fiam, Jézus keresztjének legszentebb jelével.

Így nyitom meg az emberi értelmet Jézus isteni igéjének befogadására, hogy azt megszeresse, és a szerint éljen. Arra vezetlek, hogy tökéletesen bízzátok rá magatokat Jézusra, aki kinyilatkoztatta nektek magát, – és én ma a hit bátor tanúságtevőivé teszlek benneteket.

Homlokukon a káromlás pecsétjével megjelöltekkel szembeállítom Jézus Krisztus keresztjével megjelölt fiaimat.

Azután minden cselekedeteket a Szentháromság tökéletes megdicsőítésére irányítom.

Ezért nyomom homlokotokra pecsétemet, amely az Atya, a Fiú és a Szentlélek jele.

Az Atya jelével megjelölve emberi tevékenységetek tökéletes összhangba kerül az isteni Gondviselés tervével, amely most is mindent javatokra rendez el.

A Fiú jelével megjelölve minden tevékenységetek mélységesen belesimul az isteni megváltás szent titkába.

A Szentlélek jelével megjelölten minden cselekedetetek a megszentelődésre irányul, amely mindenhol hatalmas tűzként lángol fel, hogy alapjában újítsa meg az egész világot.

Kedves fiaim! Ezen a napon (szept. 8.), amikor szeretettel veszitek körül bölcsőmet, és égi Édesanyátok földi születését ünneplitek, engedjétek mindannyian, hogy megjelöljelek benneteket anyai pecsétemmel homlokotokon és karotokon.

 

1993. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1)

908.

Főleg az Egyház számára érkezett el a nagy megpróbáltatás ideje, mert megrendíti a hit hiánya, elhomályosítja a hitehagyás, megsebzik az árulások, elhagyják a fiai, megosztják a szakadások, megszállja és uralkodik a szabadkőművesség, termékeny földdé válik a rossz számára, ahonnan kihajt a gonosz embernek, az Antikrisztusnak rossz fája.

Az Antikrisztus az Egyház belsejébe helyezi át az uralmát.

924.

A Sátánnak sikerült behatolnia az Egyházba, Isten új Izraelébe. Belépett oda a tévedés és a bűn, a hit elvesztése és a hittől való elpártolás, az élvezetek keresése és a világgal való megalkuvás.

Ezekben az években sikerült neki elcsábítania püspököket és papokat, szerzeteseket és híveket.

A szabadkőművesség erői az Egyházba alattomos és rejtett módon hatoltak be, és fellegvárukat ott állították fel, ahol Fiam, Jézus Helytartója él és működik.

952-953.

Nagy az én aggodalmam

Nagy az én aggodalmam, mert az én Egyházam a gonosz erők hatalmában van, amelyek veszélyeztetik, és megkísérlik belülről lerombolni.

A szabadkőművesség magába az Egyház belsejébe helyezte – ahol Fiam, Jézus Helytartója székel – saját központját, ördögi hatalmával együtt, és innen terjeszti ki gonosz befolyását a világ minden részére.

Most is az övéi árulják majd el az Egyházat, kegyetlenül fogják üldözni, és vérpadra ítélni. Én látom, hogy a véres üldözés már az ajtótok előtt van, és mennyien szóródnak szét közületek e szörnyű orkán heves viharától.

  

1994. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1)

981.

Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog ezen a szenvedő és megoszlott Egyházamon, melyet a gonosz lelkek marcangolnak, s melyet egyre inkább hatalmába kerít a szabadkőművesség sötét hatalma.

Ezért terjednek el az Egyházban a tévedések, melyeket gyakran tanítanak, terjesztenek és elfogadnak általános részvétlenséggel és közönnyel, a hitetlenség terjed, a bűnöket elkövetik és kimagyarázzák, a Szentély lelkipásztorai lagymatagságban és közönyben ellankadnak, és eltékozolják azokat a kincseket, melyeket maga az Isten bízott rájuk.

989.

A Pápámat mindinkább elszigetelik, kritizálják és elhagyják, a püspökök és a papok közül sokan a hűtlenség útját járják, és ellankadnak, mint a már eloltott gyertyák, oly sok báránybőrbe öltözött ragadozó farkas {egyházi szabadkőműves?!} jön be mészárlást végezni Fiam, Jézus aklába.

Most már az Egyház arra hivatott, hogy átélje szenvedésének és kegyetlen feláldozásának az óráit.

991.

Mihály Arkangyalra bízták a feladatot, hogy harcra vezesse az Angyalok és az én hűséges fiaim seregét a Sátán, a gonoszság, a sátáni szabadkőművesség hatalmai ellen, akik már világviszonylatban egy nagy hatalomban szerveződtek, hogy Istennel és Krisztusával szembeszálljanak.

Szent Mihály közbe fog lépni mindenekelőtt azért, hogy megküzdjön az ősi ellenséggel, Luciferrel, aki a végső időkben meg fog jelenni az Antikrisztus minden sötét erejével.

Az ő feladata, hogy küzdjön ellene és legyőzze, elűzze őt a sötétség és a tűz birodalmába, felajánlva mennyei Édesanyátoknak azt a láncot, amellyel megkötözheti és azt a kulcsot, amellyel a mélység kapuját bezárhatja, hogy onnan többé ne tudjon kijönni és ártani a világban.

996.

A ti országaitok {Mexico és Salvador} visszatértek a pogányságba, s azokat a gonoszság és a szabadkőművesség erői uralják, a materializmus és az élvezetek elkeseredett hajszolásának az áldozataivá váltak.

Az Úr törvényét mindinkább megsértik, minden parancsában.

Merényletet követnek el alattomos és alávaló módon az élet ajándéka ellen, terjed az erőszak és a gyűlölet, míg a tisztátalanság méregként árad szét, amely halált hoz a szívekbe és a lelkekbe.

 1994. Író, Szűzanya. (Nadju-1)

262-263.

Író: Az öt világrészben elterjedt <jóságos, emberszerető, emberbaráti> intézmény. Ez a szabadkőművesség szívélyes vizitkártyája, mely azt is elárulja, hogy dollármilliókkal támogatja a kórházakat, a szociálpolitika és az emberi szolidaritás világhálózatát.

Ez az Európában a XVIII. század elején elindult mozgalom a Krisztus alapította Egyház legpokolibb ellensége. Emberbaráti álarca mögött sátáni erők roppant ereje és szervezett aknamunkája a Civitas Dei megsemmisítésére tör.

Az Istenanya az Egyház kétezeréves történetében először Dél-Koreában, Nadzsuban szól a szabadkőművességről.  {A Máriás Papi Mozgalomban előbb, már 1983-ban!}

Vajon a Szentlélek irányítása alatt álló Egyház legfőbb vezetői ezt a veszélyt eddig nem ismerték föl?

A mozgalom kezdő évtizedeiben, már a XVIII. században két pápa, XII. Kelemen – 1738-ban – és XV. Benedek 1751-ben – élesen állást foglalt a szabadkőművesség ellen. Krisztus helyettesei a pápai széken kijelentették, hogy az Egyház tanításával összeegyeztethetetlenek a szabadkőműves politika és ideológia tételei.

A XIX. században öt pápa nyilvánosan elítélte a szabadkőműveseknek a „haladás előmozdítására törekvő” intézményét. Jelesül:

– VII. Pius 1821-ben. Közel negyedszázados uralkodásának utolsó előtti évében világos elmével tárta föl a sötét hátteret;

– XII Leó 1826-ban, hatéves pápasága alatt több ízben nyilatkozott a krisztusi lelkiséget mérgező világszervezet ellen;

– XVI. Gergely 15 éves pápaságának már a második évében csatlakozott négy elődjének a szabadkőművességet kiközösítéssel sújtó állásfoglalásaihoz;

– IX. Pius több mint háromévtizedes egyházfői kormányzósága alatt két alkalommal is felhívta a figyelmet mind a Vatikánban akkreditált nagykövetek, mind a világ közvéleménye előtt a szabadkőművesség veszélyére;

– a XIX. század XIII. Leóját tekinthetjük az utolsó évszázadok egyik legnagyobb pápájának. Negyedszázados uralkodása idején külön enciklikában (Humanum genus – 1884) ítélte el a szabadkőművességet, mely az Egyház ellenségei központi világszervezetének tekinthető, kezében a sajtó, a kultúra, a plutokrácia, a gazdaság teljhatalmával.

266.

Szűzanya: Események, amelyek napjainkban különféle módon fölforgatják a világot.

Kegyetlen a világ, amelyet a szabadkőművesség a szakadék szélére sodort.

Nagyméretű aposztázia: a püspökök, papok, szerzetesek és a nép egy része a Sátán gonoszságának csapdájába esett, bűnben él, és nem veszi tudomásul, hogy bűnös, s a pokol útjára sodródik.

 

1994. Szűzanya. (Nadju-2)

35.

Kedves gyermekeim! Az Egyházban ma a szabadkőművesség hatására aggasztó módon növekszik a hitehagyás és a hűtlenség. Sok pap és szerzetes – belső romlottsága miatt – hivatását elhanyagolja, lelkileg vakon és süketen mitsem lát és mitsem ért. Óh, mennyire aggódik Anyai Szívem!

43.

Kevés kell ahhoz, hogy az ember a vesztébe rohanjon a szabadkőművesség mesterkedései következtében, ezért ma már nem lehet tovább várni és mitsem tenni.

Igen kedves papom!{A megyéspüspök} Míg az Egyház sok vezetője nem hallgatja meg szeretetem üzeneteit – nem csupán azért, mert ezeket nem hagyták jóvá, hanem mindenekfelett azért, mert ezek a vezetők szentségtöréseket követnek el és hazugságokat mondanak –, mi lesz addig a sorsa azoknak a juhoknak, akik őket követik? Segíts nekem gyorsan, hogy jóváhagyják ezeket az üzeneteket. Vigasztald így az Urat, aki jelen van az Oltáriszentségben. Mivel ebben a korban, mely hasonló Szodomáéhoz és Gomorráéhoz, számtalan gyermekem halad sietve a pokol útján, büntetés éri őket. Ez a kor ugyanis magára vonta Isten haragjának csapásait...

 

81-82.

Ó nemzedék, felszítod Atyám haragját! Felszítod haragját, amely fellobban, lángot vet, és akkor eljön hozzád, mint pusztító láng, és hamuvá éget bűnöddel és lázadásoddal, mindazzal a gonoszsággal együtt, amit ma jónak tartasz.

Jaj nektek, akiket ma az igazságosság szolgáinak tartanak (a mai káinok, a hitehagyók, akik tévedéseket terjesztenek, akik meg akarják szüntetni az Örök Áldozatot, akik ellene mondanak a pápának, mivel meg akarja őrizni az Egyház hagyományát, ahogy az ősegyházban volt, és akik az egység ellen küzdenek), és Egyházamban szolgáltok, de csak hamis szolgák vagytok, a „vadállat” szabályait szolgáljátok. Mondom nektek, ha bűnbánatot nem tartotok, magatokra vonjátok Atyám haragját, és ti is a lángokban végzitek. Nem vagytok megelégedve azzal, aki Péter székében ül, és aki kitartóan figyelmeztet benneteket, hogy tartsátok szentnek szabályaimat, mivel szentek. Nem tetszik nektek, hogy felszólít az Ecclesia hagyományának megőrzésére, és felszólít, hogy járuljatok naponta szentáldozáshoz. Elteltek aggodalommal, amikor a keleti és a nyugati Egyház közeledéséről és az egység megvalósításáról van szó.

Hitetlen és romlott nemzedék! Még meddig kell tűrnöm lázadásodat? De mondom neked: igazzá válik, amitől félsz! Megvalósul, amitől rettegsz! Egyházam végül egyesülni fog és Egy lesz! Be fog teljesedni Atyámhoz szóló imádságom. Kitartasz-e még most is gonosz szándékaidban?

Egy napon ti, a „vadállat” szolgái a „hamis prófétával”, vagyis a „második vadállattal” együtt viselni fogjátok hibáitok terhét, és az olyan súlyos lesz, mint a halál. Ti (a „vadállat” és követői) ma még titokban Péter széke felé igyekeztek, felhasználva embereiteket, akiket magas székekre ültettetek, hogy liberalizmussal és hasonló eszmékkel álcázzátok az igazságot. Kifosztjátok és felfaljátok szent törvényemet, hogy félreállítsátok hagyományomat. Ezért fog Atyám megfosztani benneteket mindattól, amitek van, felgyújtja mind a tíz tornyotokat, és megsemmisíti alapjaikat. Összetöri minden drágaköveteket, és felemészt titeket a tűz. Mindezt igen rövid időn belül megteszem, hacsak nem hallom bűnbánó kiáltásotokat.

Az Ecclesia új életre kel!

 1995. Szűzanya. (Nadju-2) 80-81.

Igen szeretett gyermekeim! A szabadkőművesség homályos mesterkedései megbénították már az Egyház fontos tevékenységeit is. És jóllehet az Egyház ismeri ezt a helyzetet, közömbös marad, ahelyett, hogy sietve elismerné üzeneteimet. Ha azok a gyermekeim, akik hibáik miatt szakadékba zuhantak, de én kihúzom őket onnan, újra beleesnének a Sátán csapdáiba – mi történik velük a világ végnapján? Ki lesz ezért a felelős? Hiába fogják verni a mellüket, az semmire sem szolgál majd. Jaj! Minden út el lesz zárva!

 

1995. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1) 1034.

Az üzeneteim útján rávezetlek titeket mindannak a megértésére, ami meg van írva a még lepecsételt könyvben. Abból, amit Szent János Jelenések könyve tartalmaz, én már sok részletet megmagyaráztam nektek.

Főleg a nagy küzdelmet mondtam el nektek, amely a "Napba öltözött Asszony" és a "fekete vadállat", vagyis a szabadkőművesség által segített "vörös Sárkány" között folyik. Fölfedtem előttetek azokat az alattomos és ördögi csábításokat, melyekkel a szabadkőművesség dolgozik, amely behatolt az Egyház belsejébe, és oda helyezte hatalmának a központját, ahová Jézus az Egyház egységének a központját és az alapját lerakta.

Ne jöjjetek zavarba, mert mindez a gonoszság misztériumának a részét képezi, amelyről az Egyház a születése óta tud.

 

1996. Jézus. (Nadju-3) 20.

Jelenleg a szabadkőművesség intrikái, fondorlatos áskálódásai, összeesküvő cselszövései a világot sötétségbe borítják. Széthúzást, egyenetlenséget eredményező pártütései bejutnak a szent szervezetekbe is, amelyekben konkolyhintésükkel és mérgükkel a sejtekbe hatolva – megtévesztő elméleteikkel – sok lelket megmérgeznek.

 

1996. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-2)

49.

Az ördögi és szabadkőműves erők azonban elszabadultak, és ezekben az országokban is elterjesztették a betegséget, ami megfertőzi immár az egész világot, mint a materializmus, az élvezetek és a pénz elkeseredett hajhászása, a kicsapongó és illemsértő szórakozás, a pornográfia és a prostitúció.

Ezek a szegény fiaim ezért nagyobb veszélyben vannak és nagyobb az esélyük arra, hogy elvesszenek.

50.

Vegyetek részt fájdalmamban, mert itt a szabadkőművesség uralkodik okkult hatalmával, ami a szokások elhagyásához, az erkölcsi érzék elveszítéséhez, a szexuális szabadosság magasztalásához, válásokhoz, születésszabályozáshoz és az egyre terjedő és törvényesített abortuszhoz vezet.

Értsétek meg ezért, hogy a kommunizmus bukása, ami itt 1989-ben történt meg Szeplőtelen Szívem különleges közbelépésére, csak jele és elővételezése az én teljesebb és nagyobb győzelmemnek.

Ez a győzelem az egész világban a gyakorlati kommunizmus bukásával, a szabadkőművesség és sátáni erők vereségével, a gonosz hatalmak megdöntésével és Isten teljes diadalával fog bekövetkezni az irgalmas nagy büntetés által megtisztult világban.

52.

Ne félj kicsiny nyáj! Ti vagytok az én kis gyermekeim, akiket egybegyűjtöttem a Föld minden részéről a nagy harcra, amely az Isten és a Sátán között, a jó és a rossz hatalmak között folyik.

Az Úr én általam, az Ő kis szolgálója által fog győzni. Én pedig tiáltalatok fogok győzni, kis fiaim.

Ami e nemzetben {Horvátországban} történt, mindenki számára jellé válik.

Jézus és égi Édesanyátok, az Egyház és a pápa iránti hűsége miatt a Sátán azzal a szándékkal kelt fel ellene, hogy elpusztítsa. E célra egyesült minden sátáni és szabadkőműves erő.

De én magam jelöltem ki vereségük óráját.

Ugyanez történik majd az egész emberiséggel

Ezért szólítalak benneteket bizalomra és nagy reménységre. 

1927. Prohászka Ottokár Ö. M. -XII. 236-239.

– A történelem fényesen bizonyítja XIII. Leó eszméit. A polgári házasság által laicizált vagyis aposztatált társadalom a nevelésnek s benne az emberiségnek kereszténységellenes irányt ad. Iskolákat nyit Isten nélkül; tanít mindent, csak hitet nem; a katekizmust száműzi. Mi ez a száműzés más, mint elvadulás?

Már Franciaországban megvan az iskola Isten nélkül; már a római községtanács is kitiltotta a katekizmust az iskolából, s a pápa ugyancsak rámutatott: nézzétek, ez is egy lépcső megint lefelé; facilis descensus Averno. A család és az iskola csavar- és kormányvesztett hajóját pedig teljesen a szabadkőművesség köti le magához, s egy nemzedéket nevel, melyet már nem annyira a pápa tesz pellengérre, hanem a társadalmi nyomorúságok láncolata kárhoztat.

– De a pápa nagyon világosan látja azt a titkos kezet, mely a társadalmat majd orvul, majd nyílt erőszakkal kereszténységétől fosztogatja, s amely szenvedélyes elvakultsággal meri hajtogatni: le clericalisme voilá l’ennemi! A pápa eddig háromszor s legutoljára csak két hónap előtt utalt „dall’ alto del’ apostolico Seggio” a szabadkőművesség veszedelmeire, melyeket ez a titokban vakondmunkát folytató sötét társulat a keresztény civilizációra hoz. Olaszországban van a szabadkőművesség főfészke, azért is ott lép föl e társulat pusztító mételye legvilágosabban.

– Más országokban is nagy a szabadkőművesség hatalma! Franciaországban kezére kerítette a kormányt, kamarát, szenátust, hivatalokat, pártokat, a sajtót. Nálunk a pártalakulás nem lévén egészséges és életrevaló, a szabadkőművesség is elernyed; mert talaja neki, valamint bármely szellemi forrongásnak csak ott lehet, ahol a konzervatív keresztény eszme szemben áll a liberális pogánysággal. Ahol ez a pártoszlás megtörtént: ott az egyház s eo ipso az egyháziasság legélesebb kifejezése: a pápaság halálos ellenségként áll a szabadkőművességgel szemben. A szabadkőművesség tönkre akarja tenni a pápaságot; azért mindenben, ami a pápa erkölcsi hatalmát közvetve vagy közvetlenül érinti, lázító, elmérgesítő, romboló szerepet játszik. Nyit iskolákat, nevelőintézeteket, menházakat, „látszólag azon nemes, emberbaráti célból, hogy az ifjúság szellemi műveltségét, s anyagi szükségleteit gondozza: valóságban pedig azért, hogy a vallás s az egyház kárára ellenséges nemzedéket neveljen”. (Levél Monaco La Valetta bíboroshoz.)

– A szekták azért rabolták el a világi fejedelemséget, hogy a pápaságot gyöngítsék, – gyöngíteni pedig azért   akarták, hogy idővel végleg megsemmisítsék. A világi fejedelemség a lelki hatalomnak volt védőfala.

Ez a védőfal ledűlt, s a garancia-törvény nem emelt fel újat. {Lásd: Molnár Tamás: Az Egyház.}

– A pápa a szektárius forradalom vasmarkában van, mely megroppantani igyekszik az egész fönnálló keresztény társadalmat. „Esztelen dühük azonban – írja a szabadkőművességről szóló 1884. április 20-án kibocsátott körlevelében, – leginkább az apostoli szentszék s a római pápa ellen irányul…, mert végleg ki akarják irtani magát az isteni jogon alapuló pápaságot.”

Pusztításuk átcsap a család, az iskola, házasság, közélet mezejére. „Csábot nyújtanak – írja a pápa a szabadkőművesekről – a test szenvedélyeinek minden illem és szemérem nélkül szerkesztett újságokban és könyvekben s az érzékcsiklandozó színi játékokban; a természetesség örve alatt ledér eszméket csempésznek be a művészetekbe, s tápot nyújtva az elpuhult és kéjelgő testnek, fölébresztik gyönyörérzékét.” A szabadkőművesség a házasságot lerontja, – az iskolát laicizálja,– az államot atheussá teszi. S midőn ez iszonyú pusztításban a pápa veszni látja a hitet, az erkölcsöt s az állami rendet, ünnepélyesen kijelenti, hogy a szabadkőművesség a barátság örve alatt rászedi a királyokat.

 

1976. Ijjas Antal. Isten igaz embere.

27.

A politikai okokból fakadó ellenállásba {XIII. Leó} nem ment a lehetetlenig. Legfőképp nem kívánta megtagadni az állam felségjogait. Sőt, most már az egységes Olaszországot erkölcsi igényként hirdető közhangulatot sem. Minden további nélkül engedélyezte a Cavourért tartott gyászmisét, amikor értesült róla, hogy halálos ágyán Cavour kibékült az Egyházzal.

72.

1903 márciusában még megünnepelhette {XIII. Leó} a koronázása huszonötödik évfordulóját. Áprilisban még fogadta VII. Edward angol királyt. Talán őt először a pápaság történetében. (…) VII. Edward, mint uralkodó találkozott katolikusainak lelki fejével, szintén mint szuverénnel. Ez határozta meg a találkozás külsőségeit. Rómában ez nagy eseménynek számított, s a szemináriumokban is sok beszédre adott alkalmat az angolok híres diplomata-királyának udvariassági látogatása. Ő hozta létre az Entente Cordiale világhatalmi tömbjét. Bizonyára kíváncsian nézte meg a pápát. Az aggastyán elbűvölően kedves volt hozzá, szelíd lángelméjével lenyűgöző jelenség, és mintha vér helyett tej és méz voltak volna ereiben. VII. Edward az angol világhatalom mellé akkor szervezte meg a javarészt hitetlen polgárság utolsó egységes világhatalmi kísérletét, a szabadkőművesség szövetséges világbirodalmait. Mert lényegében ez volt az Entente Cordiale. A kettő között ő az utóbbit látta nagyobb és korszerűbb hatalomnak…

 

1996. Joseph Ratzinger. A Föld sója. 114.    

Itáliában nincs egyházszakadás, de megosztottság van katolikusok és laikusok között. Laikusokon értve egy olyan életszemlélet és államfilozófia képviselőit, melyeknek nagy történeti megvalósulása a francia forradalomban szemlélhető. A szabadkőművesek – akik az itáliai nemzetállam megalapításában, mint példaszerű laikusok, lényeges szerepet játszottak – e világnézet pecsétőreinek tekintik magukat. A konfrontáció e két világ között történik, s ezekhez a II. világháború óta a kommunista alternatíva is csatlakozott. A fő kérdés tehát az, hogyan lehet egyensúlyt találni e három erő között, miféle szintézis szükséges vagy lehetséges közöttük, s mely szintézist kell elutasítani?

 

1997. Barsi Balázs. A Bárány menyegzője.

32.

A „vadállat” világhatalmat akar magának (ez a tendencia mindig – ma is – jelen van a történelemben); legyen egy a földkerekség és egyetlen csoport irányítása. Ez a „vadállat” „lelkisége”. Világhatalmat vindikál magának, és úgy mutatkozik be, mint aki ezt képes megvalósítani, mert a világ az övé, holott a világ Krisztusé: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön” (Mt 28,18) – hangzanak utolsó, Földön mondott szavai a Máté-evangéliumban.

162.

A 17-20. fejezetekben láthatjuk Babilont, az akkori pogány Rómát, a „vadállatot”, amely minden istenellenes hatalom szimbóluma, Krisztus világuralmának karikatúrája. Ott, ahol valakik világuralomra törnek, jelen van a „vadállat”. Mert „én kaptam minden hatalmat a mennyben és a földön” – mondja Krisztus. Ha tehát egy embercsoport nem Jézusban élve arra törekszik, hogy az egész földkerekséget irányítsa: az ördögi. Ez a katolicitás ördögi utánzata.

 

1997. Molnár Tamás. Az Egyház. 125. {71. lábjegyzet}

A francia forradalom küszöbén összehívták a rendeket. A harmadik rend 578 tagja közül 469 volt szabadkőműves, az első rend (a nemesség) 300 tagja közül pedig 90. A második rend (a püspöki kar és a papság) soraiban nem voltak szabadkőművesek, legalábbis nyíltan, de olyan radikálisok foglaltak helyet benne, mint Sieyes abbé, a forradalom kezdeti szakaszának motorja, és Talleyrand püspök.

 

PPEK – 407 – A New Age keresztény szemmel –

A New Age megértése – Gyökerek II.: A szabadkőművesség

– A szabadkőművességben is tovább áramlott a gnoszticizmus, elsősorban középkori formáival, de az ókori vallási momentumok megőrzésével együtt. A szabadkőműves mozgalomról titkossága, szigorú titoktartási kötelezettsége miatt aránylag keveset tudnak. Világképükről valami keveset elbeszél nekünk Mozart Varázsfuvolája. Ebből is jól kivehető többek közt az ősi dualisztikus–gnosztikus nézet: a világosság–sötétség, a jó–rossz harca, és a kereszténységtől elütő mitikus alakok szerepe.

– Mit mutat kifelé a szabadkőművesség?

Jótékonysági szervezeteket, emberbarát akciókat, kultúrbarát programokat és jelszavakat, például tipikusan azokat, amelyeket aztán a francia felvilágosodás és forradalom röpített szét (szabadság, egyenlőség, testvériség).

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a szabadkőművesség az egyik megalkotója az úgynevezett humanizmusnak. Mit takar náluk ez a fogalom? Az emberek egyenlőségének hangsúlyozását fajtára, nemre, országhatárra, vallásra, vagyoni helyzetre való tekintet nélkül, és ahogy Pallas Lexikona szerint vallják:

„Emberbaráti szeretetet tanítanak, azaz megtanítják annak a nagy feladatnak megismerését és megoldását, hogyan lehetünk mindig, minden körülmény közt emberek.” [103]

Ez a humanizmus elméletileg nem más, mint a zsidó keresztény kinyilatkoztatás tanainak mellőzésével magát az embert tenni meg mértéknek, s az emberért, az emberből levezetni az erkölcsi és egyéb értékek sorát.

– Azt mondják eredetükről, hogy szabad jogokkal rendelkező középkori építőcéhek szervezeteként alakultak meg Angliában. Az igazi eredetről beszélhet azonban az az elmélet, amely a középkori templomos lovagok (Templariusok) eretnek csoportja Skóciába menekült maradványára vezeti vissza őket. Ez nem tűnik túl lehetetlennek, mivel ezek a Rózsakeresztesekhez hasonlóan sok mindent megőriztek a gnoszticizmusból. „A templomosoktól vették át a Salamon-templom legendáját, mint az emberiség »új templomát«, új társadalmi átépítésének jelképét”.[104] Van, aki tudja, hogy az alkímia és mágia módszereit őrzik, van, aki a pogány kelta papok, az ún. culdee-k szervezetében látja gyökereiket.

– Történelmi tény, hogy 1717. június 24-én avatták fel az első nagypáholyt, melynek első nagymesteréül Antony Sayer álnéven választottak meg egy vezetőt. E páholy neve Lodge of Antiquity volt.

Felépítésükben páholyokra és nagypáholyokra, valamint globálisan két fokozatra tagolódnak: 1. a szimbolikus – három fokozattal: inas, legény, mester; 2. a filozofikus, vagy magas fokban dolgozó szabadkőművesség, melynek helyi formái: a svéd rítus, a skót rítus, angol rítus, francia rítus stb. E magas fokok legfelső hatósága a főtanács. Fő (külső) feladatuknak azt tartják, hogy működésük az erkölcsiség, egység, béke, szabadság, egyesítő szeretet birodalmának megteremtésére irányuljon.[105] Saját szerzőik közül Márton László elismeri a gnosztikus szellemiséggel való kapcsolatot: „Ha az intézményes kapcsolatot a szabadkőműves páholyok és a rózsakeresztes csoportok között nehéz is kimutatni, annyi bizonyos, hogy a rózsakeresztes eszmeiség hatása a korabeli nemességre és a kialakuló polgárságra lényeges volt, és mintegy előkészítette a talajt, amelyen a szabadkőművesség vetése gyorsan sarjadt”. [106] Életrendjükről így fogalmaz: „A páholyt egyszerre jellemzi a merev hierarchia, a tökéletes vélemény- és szólásszabadság és ennek szolgálatában a rendkívül szigorú fegyelem. (...) Az újonnan avatottak csak fokozatosan válnak teljes jogú taggá: az újoncok, akik a hagyományhoz híven a kőművesinas nevet viselik egy évig, csak hallgatnak (...) és tanulnak, a legények már szót kapnak, de nem dönthetnek a páholy ügyeiben. A drákói fegyelmet nem mindenki szokja meg könnyen, annak ellenére, hogy a munka után a fehér asztalnál ez fesztelen jó hangulattá olvad, de a páholy újoncai hamar belátják, hogy teljes lelkiismereti és gondolatszabadságuk záloga, közösségük ereje éppen az önként vállalt kötelmek betartásában rejlik...” [107] Hitükkel kapcsolatban pedig ezt írja: „Szabadkőműves rítusban részt venni tehát semmiféle vallási doktrína elsajátítását vagy visszautasítását nem feltételezi.” – Érdekes, hogy ugyanezt mondják a New Age-ben az egyes beavatásos technikák mozgalmaiban, mint például a reikiben, az agykontrollban, a Transzcendentális Meditációban vagy a dianetika esetében. Ez nagyon vonzó, és így sokan jelentkeznek is, s a beavatás után pedig mégis egy sajátos hitrendszerrel ismerkedhetnek meg...

Márton így folytatja: „A szertartás célja az, hogy a múlt örökségének felidézésével, jelképek felmutatásával biztosítsa a csoport – a páholy – összetartozását és, hogy a (...) a hétköznapit az ünnepitől elválasztva, megfelelő körülményeket teremtsen az egyéniből közössé ötvöződő gondolkodás és cselekvés érvényesüléséhez. (...) Más a beavatási szertartások rendeltetése (...) A szabadkőműves szertartáson részt vevők vándorútra indulnak, legendákat hallgatnak, jelképekkel ismerkednek, hogy azután a szimbólumok jelentését maguk, a saját egyedi gondolkodásmódjuk szerint fejtsék meg (...) Az avatás velejárója a fokozatosság. Az avatott – bár az első élményt gyakran sokkhatásként éli meg – lassan, hónapok, évek során fedezi fel a jelképes eljárások sokrétű, gazdag jelentését, és amikor eljött az idő, újabb fokra hághat, újabb jelképrendszerrel ismerkedhet meg”.[108]

– „A latin-nyelvű országok, főleg Franciaország szabadkőművessége (...) kezdettől fogva az Egyház ellenségeinek középponti szerve, s a francia enciklopédisták irányítása mellett a katolicizmus és a királyság kiirtására szövetkezett (...), a francia forradalom vezető szellemei úgyszólván kizárólag a szabadkőművesség táborából kerültek ki”. [109] Azt mondják, hogy csak a szimbólumok és a beavatás titkos. Azonban a „titoktartás és óvatosság elve szerint saját tagjaikat is csak fokozatosan vezetik be céljaik ismeretébe; az alsóbb fokokon (inas, legény) a tag feladata csak a vak engedelmesség”. [110] Bizonyos, hogy a mélyben van egy sajátos ősi vallási tartalom, amelyet igazából mindig csupán szóhagyományban őriztek, s jó tudni, hogy ennek középpontjában Ja (Jahve), Bul (Baal), On (Ozirisz) és Astarte isteneket tisztelik. E bálványimádat meglétén túl, ebben a titkos vallási mélyrétegben, amelyet rendszerint csak a számos fokozat végső lépéseihez eljutottak ismerhetnek meg, a legtöbb vizsgálójuk véleménye szerint Lucifer-imádat történik. Albert Pike, az illuminátus szabadkőművesség képviselője, az 1871-ben megjelent és 1966-ban újra kiadott könyvében (A szabadkőművesség ősi és bevett skót rítusának erkölcse és tanítása címmel) ilyeneket vetett papírra: „Az első szabadkőműves tanítómester (...) Buddha volt.” (277. o.) „A szabadkőművesség oltárai körül keresztények, zsidók, muzulmánok, brahmanisták, Konfucius és Zoroaster követői mind testvérként összegyűlhetnek, és egyesülhetnek közös imában az egy Istenhez, aki minden Baál (Úr) felett való.” (226. o.) A szintén tőle származó Instrukciók a harminchárom Legfelsőbb Világtanácshoz c. kiadványban ezt találhatjuk: „Neked szól, Legfőbb Nagymester, hogy továbbadd a 32., 31. és 30. rendbe tartozó testvéreinknek: A Szabadkőműves Vallást mindnyájunknak, minden magas rendű beavatottnak meg kell őriznünk a Luciferi Tanítás tisztaságában.”

– A szabadkőművesség elveszett kulcsai (Lost Keys of Freemasonry, Manly Hall, 48. o.) című írásban ilyen magyarázat kapott helyet: „Ha egy szabadkőműves megtanulja, hogy egy harcos számára a legfontosabb az élő erő dinamójának helyes használata, akkor kitanulta mestersége titkát. Lucifer feltörő energiái a kezében vannak.”

Úgy tűnik, nem volt mindig titkolt a keresztény- és egyházellenesség, és maguk az egyházak is gyakran felléptek ellenük. M. de Savigny 1934-ben kiadott könyvében idézi a szabadkőműveseknek adott Titkos Utasítások 1819-es szövegéből: „Célunk nemcsak a katolicizmus megsemmisítése, hanem magának a kereszténységnek a fölszámolása...” [112]

– A pápai megnyilatkozások között számos dokumentum figyelmeztetett a szabadkőművesség veszélyeire: XII. Kelemen pápa „In eminenti” kezdetű rendelete 1738-ban; XIV. Benedek „Providas” (1751.), VII. Pius „Ecclesia a Jesu Christo” (1821.), XVI. Gergely „Minari” (1832.), IX. Pius „Qui pluribus” (1846.), és XIII. Leo pápa „Humanum genus” (1884.) kezdetű enciklikája. Ezekben megerősítik azt a tanítóhivatali döntést, amelynek értelmében azok, akik a szabad-kőművességhez csatlakoztak, a pápának fenntartott kiközösítés alá esnek.

– „Az 1917-es Codex Iuris Canonici 2335. kánonja a szabadkőművességhez tartozást még kiközösítéssel büntette... A Hittani Kongregáció 1981. II. 17-én nyilatkozatot adott ki, melyben hangsúlyozza, hogy a korábbi kánoni fegyelem teljes egészében érvényben van az 1917-es CIC-ben rendelt büntetésekkel együtt... A Hittani Kongregáció 1983. XI. 26-án nyilatkozatban szögezte le, hogy a Codex hallgatása nem a nézet megváltozásának, hanem szerkesztési elveknek köszönhető; az egyház negatív véleménye továbbra is fennáll ezekkel a társulásokkal kapcsolatban, mivel elveiket mindig az egyház tanításával ellentétesnek tekintették, és ezért az ilyenekbe való belépést az egyház továbbra is tiltja; akik szabadkőműves társulás tagjai, »súlyos bűnben vannak, és nem járulhatnak szentáldozáshoz«; a helyi egyházi hatóságoknak nincs felhatalmazásuk a szabadkőműves társulások természetéről olyan ítéletet mondani, mely a fenti megítéléssel ellenkezik. [113]

– Nagy Töhötöm, a jezsuitából lett szabadkőműves azért lépett fel a maga könyvével, hogy hidat építsen az Egyház és a szabadkőművesek között. Szervezetét egy titkos beavatásos (iniciációs) iskolának tartja, melyből szerinte „mindig is volt” a történelemben. [115] Állítja, hogy a szabadkőművességben van istenhit. De idéznie kellett azt is, hogy Istent a rítusok alkalmával a „Világmindenség Nagy Építőmesterének” hívják. Leír egy-két részletet az igen hosszadalmas beavatási szertartásokból: „Az elnök most megkérdi tőlünk: Ki az a Mester, akiről beszéltek? A válasz igazi klaszszikus szabadkőműves felelet: »A mienk és a tietek. Ez éppen eleget mond neked.« Azért klasszikus felelet, mert ez mindenkire ráhagyja, hogy azt az Istent tisztelje, akit éppen akar.”[116] Látható, milyen alapon kerülhetett itt egy helyre a bálványimádás a zsidó hittel vagy éppen a sátán imádásával. Tudjuk, hogy a francia páholyok esetében az ateizmus is bevett alapállás volt.

– Nagy Töhötöm békítési kísérlete nem járt sikerrel; amikor például a „német püspöki kar, hat éve fennálló kapcsolatukra való hivatkozással, a rituális szövegek cseréjét javasolta a szabadkőműveseknek, azok elzárkóztak tőle, és az egymás megismerését szolgáló párbeszéd félbeszakadt” – tudósít Corrado Balducci. [117]

A volt magyar jezsuita oly jó szándékúan szerkesztette könyvét, hogy kiderüljön, alaptalan vádakkal illették a szabadkőműveseket. Mindenben csak akkor hihetnénk azonban neki, ha ő is részletesen leírt volna minden egyes szertartást: „...a második rész is volt olyan hosszú, mint az első. De mindent részletesen leírni túlnőne a könyv keretein...” – hagyja félbe beszámolóját...[118] Így, ha tőle nem is, máshonnan megtudjuk, hogy az iniciációs rítusnak az egyik részlete az volt, amikor egy sötét veremben nyitott koporsóba kellett belefeküdni (mert csak az születik újjá, aki meghalt); e részletből Nagy Töhötömnél annyit találunk, hogy a sötét és félelmetes földalatti veremben, ahol végrendeletét kellett megírnia, egy csontvázat fedezett fel, hajával és megmaradt ruhadarabjaival. [118]

– A szabadkőművesség ezoterikus tanítása a szinkretizmus talaján burjánzott. Nagy Töhötöm olyan jelképekben is ki akarja mutatni a keresztény vallással való hasonlóságokat, ahol az valójában látszat és becsapás:

„Itt is dramatizálva szemünk előtt lejátszódik, hogy a két eltévedt testvér elindul már a remény fénye mellett (...) keresik az elvesztett szót (...) amelyet végre itt megtalálnak, és hangosan felolvassák: INRI – mire a Hit és Szeretet oszlopainak fényei újra kigyulladnak...” [119]

E szöveghez a szerkesztő igyekszik pótolni lábjegyzetben a magyarázatot: „Iesus Nazarenus Rex Iudeorum”. Ezt azonban kár volt leírnia, mert az INRI a szabadkőművesek között a következőt jelenti: Insignia Naturae Ratio Illustrata (= az ész napfényre hozza a természet jegyeit). [120]

Ehhez kapcsolódik az a részlet, amit Pat Robertson idéz a szabadkőműves Albert Pike könyvéből: „A szabadkőművesség féltékenyen őrzi misztériumait, melyekbe csak a Szakértők és Bölcsek képesek betekinteni, és hamis jeleket használ, hogy félrevezesse azokat, akik arra rászolgáltak.” [121]

– A sátánimádat vádját folyamatosan elhessegetik, mégsem lehet véletlen, hogy megszületett egy olasz szabadkőműves nagymesternek a Himnusz a sátánhoz című költeménye is. A lengyel származású Maximilian Kolbe szerzetes, aki a nácik lágerében halt meg, római tartózkodása idejéből számol be a szabadkőművesség megalakulása 200. évfordulójáról, amikor „híveik Rómában a Szent Péter térre vonultak »A Sátán lép a Vatikán trónjára, a pápa lesz a rabszolgája« feliratú zászlókat emelve a magasba.” [122] „A templomos rend örökébe lépett úgynevezett »keresztény szabadkőművesség« Baphometet imádja. Ez a név áll a páholy nagymesterének hivatalos címerében. A nemzetközi szabadkőműves szótár szerint Baphomet »egy szörnyűséges ördögábrázolat neve, ennek tiszteletével vádolták a templomosokat«.” Balducci idézi Tom Pouisson-nak a Christian Response to the Occult munkatársának szavait: „Aki csak eljut a szabadkőművesség legmagasabb szintjeiig, azt látja, hogy Lucifer-imádókról van itt szó.” [123]

– A szabadkőműves mozgalomnak is több helyi változata alakult ki. Ezek között még említésre méltó a „Golden Down” nevű csoport (Arany Hajnal Hermetikus Rend). Ők vették fel tagjaik sorába a boszorkánymester Aleister Crowley-t, a „modern sátánizmus atyját”, aki szeretett volna vezetőjükké válni.

A szabadkőművesség ősi pogány, mágikus és gnosztikus vallási elemeket egyesítő és őrző, szinkretista magból táplálkozó világméretű titkos szervezet, amely szellemi szinten annyiban mutat a New Age felé, amennyiben összekeverve több hagyományelemet, a kereszténység mellett és annak ellenében maga hirdet meg egy világbékét hozó világegységet, elhintve a kozmopolitizmus és a liberalizmus szellemiségét, minden vallási tétel kizárásával akarja az emberiséget saját szellemében átalakítani.

– Egyes kutatók kimutatják, hogy a szabadkőművesség egyik újkori ágazata, az „Illuminátusok” nevű szervezet törekedett egyértelműen a keresztény erkölcsi rend és az ennek hagyományait még őrizni kívánó európai államok, királyságok felszámolására, és arra, hogy ezeket egy egységes, új világhatalom és új „világrend” váltsa fel. Pat Robertson keresztény gondolkodású amerikai politikus a nagysikerű művében kifejti ama meggyőződését, hogy akik az elmúlt kétszáz évben a keresztény hit és „a keresztény társadalmi rend lerombolására törekedtek okkult erőkkel” a háttérben (XI. Pius megfogalmazása), azok többsége használta vagy használja az „új világrend” kifejezést, s ennek reális létrehozásában fáradozott vagy fáradozik. Az Új világrendet tervezők mögött ő ma is egy olyan „Háttérszervezetet” gyanít, amelynek elindítói és tagjai között az „Illuminátus”-nak nevezett szabadkőműves irányzat ismeretlen képviselői vannak. A valódi világfolyamatokat mozgatni próbáló „szürke eminenciások” ők, akik a Világbankon, a Nemzetközi Valutaalapon, az amerikai Külkapcsolatok Tanácsán (CFR), az ENSZ-en stb. keresztül hatást gyakorolnak világszerte, a gazdasági, politikai és vallási területekre.